На основание чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в МБАЛ Вита ЕООД и Заповед № 45/27.05.2021 г. на Управителя на МБАЛ Вита ЕООД се обявяват конкурси за следните длъжности:

Началник на Отделение по хирургия;

Началник на Отделение по урология;

Началник на Отделение по ортопедия и травматология;

Началник на Отделение по неонатология;

Началник на Отделение по анестезиология и интензивно лечение.

Началник на Клинична лаборатория;

Началник на Отделение по образна диагностика.

Началник на Отделение по гастроентерология

Началник на Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия

Началник Отделение по обща и клинична патология;

Началник Лаборатория по микробиология;

 

  • Изисквания към кандидатите за заемане на обявената длъжност:

Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина;

Да имат придобита специалност по профила на отделението/лабораторията, за която кандидатът кандидатства.

Трудов стаж - съгласно изискванията, заложени в съответния медицински стандарт;

Предишен управленски опит е предимство;

Членство в БЛС;

Компютърна грамотност;

Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията.

 

  • Необходими документи за участие в конкурса:

2.1.Заявление за участие в конкурса - в свободен текст, с посочени три имена, телефон за връзка, актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция. Задължително се изписва длъжността за която се кандидатства;

2.2. Професионална автобиография;

2.3. Копие от диплома за завършено висше образование "Медицина";

2.4. Копие от документ за придобита специалност;

2.5. Копие от документ за дадено научно звание/ако има придобито такова/;

2.6. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

2.7. Медицинско свидетелство;

2.8. Копие от сертификат за придобита професионална квалификация по "Здравен мениджмънт";

2.9. Удостоверение от РК на БЛС - оригинал;

2.10. Свидетелство за съдимост - оригинал;

2.11. Други документи, доказващи професионалната квалификация на кандидата, участия в научни симпозиуми и конференции, научна продукция, ползването на чужди езици и др. /ако има такива/.

2.12. Всеки кандидат представя писмена стратегия на тема:

1. Стратегия за развитие на отделението/клиниката/лабораторията за срок от 3 г. Управление на медицинските дейности, финансовия и човешки капитал. /обем 5-10 стр./

 

  • Провеждане на конкурса:

Първи етап - проверка за съответствие на подадените документи с изискванията на МБАЛ Вита ЕООД;

Втори етап - оценка на писмената програма. До събеседване се допускат кандидати, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от много добър 4.50;

Трети етап - събеседване с кандидата. Събеседването се провежда по обявения писмен проект.

 

  • Подаване на документи:

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с длъжността и наименованието на структурата, за която лицето кандидатства. В този плика се поставят необходимите документи за участие и писмената програма.

Документите са подават всеки работен ден в Отдел "Човешки ресурси" на МБАЛ Вита ЕООД - ул. "Филип Кутев" №10.

Документите се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата.

 

  • Срок на трудовия договор - до три години.

Длъжностната характеристика ще бъде предоставена на кандидатите при подаване на документите.

Телефон за справки Отдел Човешки ресурси: 02 45 22 623 и 0887520117

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждането на конкурса.

 

* съдържание на МБАЛ Вита