Д-р Владимир Русимов оглави Отделението по ортопедия и травматология на здравното заведение. Той е специалист по ортопедия и травматология, спортна медицина и артроскопия. Има сериозен професионален опит в областта на раменната хирургия - фрактури, ендопротезиране, артроскопски реконструкции и мускулно-сухожилна транспозиция, както и в областта на артроскопската реконструктивна хирургия на тазобедрена, колянна и глезенна стави.

Извършва артроскопски и отворени оперативни интервенции, покриващи целия спектър на раменната патология.

Д-р Русимов е завършил медицина през 1995 г. в МУ-София. От 2002 г. е придобил специалност "Ортопедия и травматология". Специализирал е във Франция, Германия, Швейцария, Испания, Белгия.

Професионалният му път досега е започнал в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", където е бил завеждащ отделение по "Артроскопска травматология" към Трета клиника по ортопедична травматология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" (2006-2007 г.). През 2007 г. постъпва на работа в новосъздадената клиника по "Артроскопска травматология" към Катедра по ортопедична травматология и реконструктивна хирургия на ВМА, която ръководи в продължение на няколко години.

През 2012 г. защитава успешно дисертационен труд на тема "Артроскопска стабилизация при предна травматична раменна нестабилност", а от 2015 г. придобива академична длъжност "доцент".

Доц. Русимов има над 100 публикации, доклади и участия в конгреси, конференции и курсове на национално и международно ниво.

Член е на Българската ортопедична и травматологична асоциация, на Европейската федерация на националните асоциации по ортопедия и травматология (The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology - EFORT), на Европейското дружество по спортна травматология, хирургия на коляното и артроскопия (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) и на Международното дружество по ортопедична хирургия и травматология (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie International - SICOT).

Пожелаваме му успех на новата позиция като ръководител на един доказан и успешен екип от професионалисти.

Съдържание на: болница Вита