Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова освободи от длъжност директора на "Пирогов" проф. д-р Иван Поромански във връзка с констатирани нарушения в управлението на лечебното заведение, съобщиха от пресцентъра на МЗ.

През последните четири месеца звено "Вътрешен одит" на здравното ведомство е извършило две последователни проверки в "Пирогов", резултатите от които са предоставени на Софийска градска прокуратура за последващи действия.

Проверките в лечебното заведение са назначени на база постъпили през 2022 г. серия от сигнали в МЗ, в които е предоставена информация, че новото ръководство с приоритет е извършвало плащания по сключени от него договори и е задържало плащания на стари задължения, по които текат лихви и неустойки.

През месец март 2022 г. е назначена проверка, при която е установено, че изнесената в сигналите информация се потвърждава, а именно:

При проверката на извършените плащания през 2020 г. и 2021 г. по сключени договори между 2014 и 2021 г. е установено, че не е спазена поредността на постъпването на фактурите в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Незабавно са били изплащани суми по последните сключени договори, а дължими такива по сключени от предходните ръководства договори са забавяни.

Към 28.02.2022 г. просрочените задължения на лечебното заведение към доставчици са в размер на 14 851 690,72 лв., а към 31.03.2022 г. надхвърлят 16 млн. лв.

Поемайки управлението на търговско дружество, изпълнителният директор трябва да осигури защита на финансовите интереси и опазване на имуществото на дружеството, категорични са от здравното ведомство.

Ръководителите на лечебни заведения търговски дружества с над 50% държавно участие трябва да гарантират както предоставянето на качествени медицински услуги, така и доброто финансово управление в поверените им дружества.

Извършената промяна в ръководството на "Пирогов" през 2021 г. и назначаването на проф. Поромански от служебния кабинет е с мотив именно подобряване на финансовото управление и спиране на лошите практики. На проф. Поромански е възложено да управлява лечебното заведение в съответствие с действащото законодателство, устава на дружеството и грижата на добър стопанин, като осъществява всички права и задължения, произтичащи от договора за управление.

Във връзка с постъпил сигнал в Министерството на здравеопазването относно реализация на дейностите, предвидени в "Меморандум за сътрудничество между УМБАЛ "Н. И. Пирогов" ЕАД и община Царево" (сключен през м. февруари 2021 г.), и изнесена скъпо струваща апаратура - рентгенов апарат, компютърен томограф /32-срезов скенер/ и други от болница "Пирогов", е извършена проверка, при която е установено:

Новото ръководство на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД не е представило на Министерството на здравеопазването анализ относно реализацията и развитието на проекта за изграждане на медицинския център в Царево.

Изведеното, транспортираното и предоставеното на отговорно пазене в община Царево медицинско оборудване е собственост на лечебното заведение и отговорността за тези дълготрайни материални активи носят органите на управление. Неизползването на медицинската апаратура означава пропуснати ползи за болница "Пирогов". Същевременно от ръководството на лечебното заведение не са предприети никакви действия, пишат още от МЗ.

Липсата на правила, по които болницата да погасява просрочените си задължения към доставчици, направените два еднолични опита да бъде заличен от Търговския регистър назначения от Съвета на директорите прокурист без да има общо решение за това действие и без да е уведомен принципалът в лицето на министъра на здравеопазването, са сред основните мотиви за отстраняване на директора на най-голямата спешна болница в страната, уточняват от здравното ведомство.

За временно изпълняващ длъжността директор на лечебното заведение, до провеждане на конкурс, министър Асена Сербезова назначи д-р Валентин Димитров. До момента д-р Димитров е председател на борда на директорите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Бил е завеждащ интензивен сектор в детската клиника към Тракийския университет - Стара Загора. Той има дълъг управленски опит в различни дружества в сферата на здравеопазването.