Парламентът прие на второ четене промените в закона за развитието на академичния състав.

На лицата, за които по законов път се установи плагиатство или недостоверност на представените научни данни в научните трудове, въз основа на които са придобили или са участвали в процедура за придобиване на научна степен, или са заели, или участвали в конкурс за заемане на академична длъжност, се отнема научната степен и се освобождават от длъжност.
Такова правомощие има ректорът на висшето училище, съответно ръководителят на научната организация, съгласно реда, определен в правилника на организацията.

Министърът на образованието ще освобождава ректор на ВУЗ, ако той доказано е плагиатствал или не е изпълнил правомощията си да освободи от длъжност лице, за което е констатирано плагиатство по законоустановения ред.

Създава се Комисия по академична етика към министъра на образованието, която да разглежда сигналите до него за нарушения при провежданите процедури по присъждането на научни степени или заемането на академични длъжности, както и за наличието на плагиатство в дисертационните трудове и представените за оценяване публикации, недостоверност на представените научни данни, конфликт на интереси при формирането на съставите на научните журита по реда на този закон.

В срок до два месеца от влизането в сила на промените министърът на образованието издава правилника за дейността на Комисията по академична етика и определя състава й.

Законът започва да действа един месец след обнародването му в "Държавен вестник". До 6 месеца от влизането в сила на измененията вузовете и научните организации трябва да приведат правилниците си в съответствие с изискванията и с правилника за прилагането на закона, както и да приемат Европейската харта за изследователи, Кодекса за поведение при подбор на изследователи и Етичен кодекс.

Депутатите решиха при системни нарушения при провеждане на процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности, както и при неизпълнение на заповедите за отстраняване на констатирани нарушения, министърът на образованието да предлага отнемане на програмната акредитация на съответните докторски програми на висшето училище или научната организация.

Не бе прието предложението на левицата за степен "доктор" да се изплаща допълнително месечно възнаграждение не по-малко от 300 лв., а за "доктор на науките" - не по-ниско от 600 лв. Сега размерът се определя от Министерския съвет, но без конкретен праг.

Преминаването от академична длъжност на същата академична длъжност в друго висше училище или научна организация може да се извършва и без конкурс, с избор по решение на приемащото висше училище или научна организация и при условия и по ред, определени с правилниците им.

По същия ред може да се осъществи преминаване на същата или на съответна академична длъжност и от чуждестранно висше училище или научна организация, които са признати и акредитирани от съответните за чуждата държава компетентни органи.

НС реши още факултетният, съответно научният съвет да се произнасят по процедури за заемане на академичната длъжност "професор", само ако поне една трета от състава на съвета с право на глас е от професори или доктори на науките.