След едногодишното замразяване за 2014 г., от 2015 г. изискуемата пенсионна възраст и необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия се увеличават с по 4 месеца всяка година за периода 2015-2017 година.

Пенсионната политика за 2015 г. предвижда продължаване действието на т.нар. "швейцарско правило" или осъвременяването на пенсиите е от 1 юли 2015 г. с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.
Процентът за индексация за 2015 г. е 1,9%.

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза е предвидено увеличаване на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2016 г. – 360 лв. и от 1 януари 2017 г. – 380 лева.

Какво предвижда рамката на бюджета

През 2015 г. се планира поемането на нов държавен дълг от 8,1 млрд. лева. Дълговете ще нараснат до 24,5 милиарда лева или почти 30% от БВП.

В средносрочен период е планирано ежегодно намаление на дефицита със стъпка от 0,5 на сто, съответно в размер на 3% от БВП за 2015 г.; 2,5% от БВП за 2016 г. и 2% от БВП за 2017 година.

В Бюджет 2015 е заложено увеличаване на ставката на данъка върху лихвите по депозитни сметки от 8 на 10% и разширяване на данъчната основа за облагане. Предвижда се отмяна на данъчното облекчение за доходите, непревишаващи 12 минимални работни заплати и въвеждането на две нови преференции за деца.

Сред приоритетите е и достигане на минималните нива на акцизните ставки, като за периода 2015-2017 г. е разчетено повишаване на акцизната ставка на цигарите.

За 2015 г. по се запазват социално- и здравноосигурителните вноски. Запазват се и съотношенията на работник и работодател. Запазва се и плоският данък.

За 2015 г. се определя максимален осигурителен доход за всички осигурени лица в размер съответно на 2 600 лв., като се предвижда този доход да бъде запазен до 2017 г. включително.

От 1 януари 2015 г. се предвижда увеличаване на минималния осигурителен доход за земеделските производители до размера на минималния осигурителен доход на останалите самоосигуряващи се лица – от 240 на 420 лева.

Предвидено е ограничаване на разходите за персонал, без делегираните бюджети с 10 на сто в бюджетната сфера.

Приходите по КФП за 2015 г. са планирани в размер на 36,8% от БВП. Очакваното ниво на разходите по КФП е 39,8% от БВП.

Депутатите гласуваха окончателно ревизията на бюджет 2014, която предвижда увеличаване на бюджетния дефицит до 3.7% от БВП и поемане на нов дълг за 4.5 млрд. лв. Приходната част на бюджета е занижена с около 1.06 млрд. лв., а разходната е увеличена с 300 млн. лева.