Заповедта за незабавна защита на лица, жертви на домашно насилие, подлежи на незабавно изпълнение и се връчва на страните, реши парламентът с окончателното приемане на второ четене на промените в Закона за защита от домашното насилие. Обсъждането и гласуването на текстове от него започна в сряда, предава БТА.

Копие от заповедта се изпраща служебно, включително по факс или електронна поща, до районните управления на Министерството на вътрешните работи по настоящия адрес и на установения в хода на производството адрес на извършителя, както и по посочения от пострадалото лице адрес.

Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповед за защита или до отказа на съда освен ако съдът не посочи друг, по-дълъг срок на действие.

НС записа, когато от данните по делото е видно, че е необходимо да се предприемат мерки по Закона за закрила на детето, съдът да уведомява директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес и на установения в хода на производството адрес на извършителя, както и на посочения от пострадалото лице адрес.

Производствата по молби, искания и жалби, постъпили до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред.

В тримесечен срок от обнародването на промените в "Държавен вестник" юридическите лица, които предлагат програми за превенция и защита от домашното насилие по реда на този закон, представят на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие актуализирани списъци на услугите и програмите, които предоставят.

Националната телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, е безплатна, с национално покритие и единен хармонизиран телефонен номер за сигнализиране за случаи на домашно насилие, консултиране, насочване на пострадали от домашно насилие лица или лица в риск, при спазване на поверителност и анонимност за лицата. Тя е достъпна денонощно, седем дни в седмицата, през цялата година.

В консултативните центрове за пострадали от домашно се предоставя психологическа, социална и правна помощ, записа парламентът.

Уточнява се, че защитено жилище е специализирана услуга за защита на пълнолетни лица и техните деца, пострадали от домашно насилие, която се състои във временно настаняване в безопасна среда.