Министерството на външните работи обявява конкурс за 15 стажант-аташета, с цел привличане на повече млади хора в българската дипломатическа служба, съобщават.

"Имаме нужда от Вашите идеи, енергия, критично мислене, визия за настоящето и бъдещето. Българската дипломатическа служба се нуждае от млади и креативни хора", каза вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел по повод обявения конкурс, цитирана от пресцентъра на МВнР.

За да бъдат допуснати до конкурса, кандидатите трябва да отговарят минимум на следните условия:

Да са български граждани и да нямат друго гражданство, освен на държава-членка на ЕС;

Да притежават завършено висше образование със степен "магистър" в хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, сигурност и отбрана, природни науки, математика и информатика и др.;

Да владеят най-малко два чужди езика, поне единият от които да е официален за ООН (английски, френски, испански, руски, арабски и китайски) или процедурен език, използван от Европейската комисия.

Да притежават компютърни умения, даващи възможност за самостоятелна работа с информационни и комуникационни приложения;

Да не страдат от хронично психическо заболяване;

Да отговарят на другите изисквания за заемане на държавна служба по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

Кандидати, които владеят езици като албански, арабски, гръцки, иврит, китайски, корейски, португалски, румънски, скандинавски езици, турски, фарси, хинди, нидерландски и японски, имат предимство при равни резултати с други кандидати от писмената и устната част от изпита.

Писменият етап включва две части. Първата е решаване на тест от затворен тип с цел проверка на знанията и уменията на кандидатите, както и психологически въпросник за установяване на личностните особености на кандидатите. Втората част е практически изпит със задача от международен или външнополитически характер (отговорът е свободен текст до 500 думи). Следва изготвяне на резюме на отговора на задачата на един от езиците, с които се кандидатства, в обем половин страница.

Устният етап включва интервю с кандидатите. Членовете на конкурсната комисия ще задават на всички кандидати предварително формулирани въпроси, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими за заемане на длъжността.

Успешно преминалите ще станат държавни служители на длъжност "стажант-аташе".

Необходимите документи за участие в конкурса се подават в 14-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса - лично или чрез пълномощник в приемната на Министерството на външните работи на адрес гр. София, ул. "Александър Жендов" № 2 от 9:00 ч. до 17:30 ч.