"Продължаваме Промяната" получава правото да ползва два държавни имота в центъра на София - един за осъществяване на административните нужди на централното ръководство на партията, и един за местната структура в столицата, съгласно Закона за политическите партии. Това става възможно с решение на правителството в оставка. 

Двата имота представляват самостоятелни обекти, единият от които се намира в сграда на ул. "Христо Белчев" №8 в район "Средец", а вторият - на бул. "Витоша" №12 в район "Триадица", уточниха от пресцентъра на партията. На адреса в "Триадица" се намираше централата на партията на Татяна Дончева "Движение 21".

Политическа партия "Продължаваме Промяната" отговаря на законоустановените предпоставки за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имотите - частна държавна собственост за срок от 10 години или докато отговаря на законовите изисквания за тяхното ползване, се казва в правителственото решение.

"Партията декларира, че разполага с необходимия финансов ресурс за стопанисване на имотите, като същите ще бъдат използвани само за задоволяване на нейните нужди, няма да бъдат преотдавани под наем и преотстъпвани за ползване, както и че в тях няма да бъде осъществявана икономическа дейност", отбелязват още от Министерския съвет.

В решението е предвидено областният управител на област София да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условието, при което се предоставят имотите, както и да прилага предвидените в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост санкции в случай на неизпълнение.

КАКВО ОЩЕ ПРИЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО В ОСТАВКА

49 млн. лв. за увеличение на заплатите на академичния състав

Допълнителни 49 000 000 лв. за увеличение на възнагражденията на учените от Българската академия на науките (БАН) и държавните висши училища одобри правителството. От общата сума за БАН са предвидени 10 000 000 лв., а за държавните висши училища - 39 000 000 лв.

Благодарение на финансирането ще се увеличат възнагражденията на 2 271 представители на академичния състав на БАН и 12 070 представители на академичния състав в 33 държавни висши училища. Одобрените средства са част от усилията, които държавата полага за развитието на научноизследователския сектор и академичния състав и са свързани и с подобряването на качеството, резултатността и ползите от изградения научен и експертен потенциал на страната.

Средствата за повишаване на заплатите ще позволят да бъдат привлечени изследователи, да се стимулира качеството на публикационната и издателската дейност, както и на научната експертиза в помощ на държавните институции. Очакваният резултат от увеличението им е учените бъдат мотивирани да въвеждат нови методи на преподаване, базирани на усвояване на компетентности, както и да се насърчават на повече млади хора да участват в конкурси за преподаватели, което от своя страна да доведе и до развитие на академичния състав.

С 10 млн. лева ще се модернизират университетските библиотеки

С нова национална програма на Министерството на образованието и науката ще бъдат инвестирани 10 млн. лева в модернизация на университетските библиотеки.

Програмата дава възможност да се осигури съвременно оборудване, да се изградят нови пространства, както и да се подобри съществуващата материално-техническа база. Средствата могат да бъдат вложени в закупуване на специализирана литература, осигуряване на по-лесен достъп до нея, изграждане на дигитални колекции, създаване на институционални хранилища, внедряване на софтуер за обработка и др.

Приетата от правителството НП "Модернизация на библиотеките в 33 държавни висши училища" ще се изпълнява в рамките на три години. Очаква се за този период над 150 000 студенти и докторанти да бъдат подпомогнати в своето обучение и научно развитие.

Съвременните условия на бързо технологично развитие и навлизането на изкуствения интелект в съвременното общество поставят нови изисквания и към библиотеките - към начина на тяхното функциониране, оборудване, а също и към професионалните умения на работещите в тях.

Днешното заседание протече без Мария Габриел

Снимка: БТА

До 40 млн. лв. ще е държавната гаранция за кредитиране на студенти и докторанти

Държавната гаранция за нови кредити от банките за студенти и докторанти през 2024 г. ще бъде до 40 млн. лева, реши правителството.

Държавата оказва подкрепа, като гарантира главниците и лихвите по задълженията на младежи, които нямат възможност да покрият разходите си за такси за обучение и издръжката си през периода на обучението. Договорените кредити са гарантирани до тяхното пълно погасяване.

Държавата има сключени типови договори за кредитиране на студенти и докторанти с шест банки.

За периода от 1 септември 2010 г. до 31 декември 2023 г. са сключени договори за общо 22 310 кредита на студенти и докторанти. Общата сума на договорените кредити е 164 067 080,79 лв., като от нея по-голям дял заема сумата на кредитите, договорени с обучаващи се срещу заплащане, независимо дали в частни или в държавни висши училища, в сравнение със сумата на кредити на обучаващи се по държавна поръчка.

20 лечебни заведения получават кувьози и детски респиратори

Министерският съвет прие решение за апортиране на движими вещи - частна държавна собственост, в капитала на 20 /двадесет/ държавни лечебни заведения - търговски дружества с над 50% държавно участие в капитала.

Движимите вещи представляват инкубатори за специални грижи за новородени деца /кувьози/ и апарати за дихателна реанимация /детски респиратори/. С апортирането на движимите вещи ще се подобри качеството на медицинските грижи по отношение на детското здравеопазване в страната.

Колумбия открива в България консулство, ръководено от почетно консулско длъжностно лице

Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за откриване на консулство на Република Колумбия в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България, и за даване на съгласие г-н Теодор Христов Тотев - български гражданин, да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Колумбия в Република България.

България отдава важно значение на двустранните отношения с Колумбия и разглежда възможностите за тяхното бъдещо развитие във всички области от взаимен интерес в подчертано благоприятна светлина. Откриването на консулство, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, на Република Колумбия в България, създава допълнителни предпоставки за постигане на положителни резултати в стремежа към задълбочаване на двустранните отношения с колумбийската страна.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2024 г. в размер на 180 000 хил. лв., за сметка на преструктуриране на разходите в централния бюджет за реализиране на необходимата политика за повишаване на мотивацията за постъпване, изпълнение и задържане на работа в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.