Приоритетното направление на дейност би било противодействие на корупицията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши и публични длъжности - това заяви кандидатът за председател на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Сотир Цацаров по време на своето изслушване в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.

"При личен състав на комисията 482 щатни бройки, 7% са служителите, които се занимават с оперативно-издирвателна работа и пряко противодействие на корупцията. Всичко друго е обща администрация, превенция на корупцията, конфликт на интереси, публичен регистър и прочее. При всички случаи броят на служителите в тази дирекция трябва да бъде увеличен. Изрично искам да кажа, че не предвиждам, каквото и да е увеличение на щата, било на отделни дирекции, било на цялата комисия, които да се дължат на абсолютното им увеличение. Този брой дава пълната възможност не просто да се редуцира администрацията, но и тя да бъде разумно разпределена, като тези звена, особено дирекция "Антикорупция" да бъдат подсилени. За мен е смущаващо, да го нарека така, - нормативното закрепване на броя на администрацията. Общата численост на администрация по правилник е 482. Тази администрация е прекалено голяма. В същото време фактът е, че броят й е закрепен в поднормативен акт", заяви Цацаров.

По отношение на конфликта на интереси той каза:

"Отбелязвам преди всичко необходимостта от кадрово обезпечаване на дирекция конлфикт на интереси с подготвени юристи, служители с юридическо образование. С една дума адекватно кадрово обезпечаване. Предвиждам увеличаване на случаите, в които производството за установяване на конфликт на интереси започва от медийни публикации".

Кандидатът за председател на Антикорупционната комисия уточни, че в концепцията си е посочил необходимостта от въвеждането на постоянен медиен мониторинг.

"Под постоянен медиен мониторинг разбирам мониторинг, който няма нищо общо с пиар дейността на комисията й, а с правомощията й по закон. Става дума за ежедневен мониторинг при напълно равно третиране на всички медии като източник на информация. По закон именно този медиен мониторинг и източниците от публикациите от средствата за масова комуникация се приравняват на сигнал. Този сигнал може да е източник на данни за корупция, за конфликт на интереси, може да идентифицира риск, който налага отправяне на предложения за антикорупционни мерки, може да дава данни за недостатъци в работата на самата комисия", посочи още Цацаров.

Той обърна внимание и на превенцията на корупцията.

"Комисията осъществява по закон държавната политика по превенция на корупцията. В изпълнение на това и на преходните и заключителни разпоредби комисията е приела комплексна методология за превенция на корупцията. При цялото мое уважение към този документ - той е твърде общо методологичен и общо теоретичен. Моят подход е далеч по практически ориентиран и си мисля, че трябва да се търсят нови направления в тази насока. Законът дава тези възможности. Това са възможностите, свързани със съгласуването на законопроектите и изготвяне на изпълнителната власт по отношение на наличието на корупционен риск. Ако съгласувателната дейност не се подчинява на обща комплексна методика, на съвсем практически ориентирани действия, които да са свързани и с правната техника на предлаганите законопроекти и с идентифицирането на корупционния риск в тях, при пълна прозрачност, мисля, че общественият ефект ще е далеч по-висок", каза Цацаров.

Снимка: БТА

И обяви, че предвижда създаването на Консултативен съвет към КПКОНПИ, който да изготвя становища за законопроекти, които крият корупционен риск.

"Под консултативен съвет разбирам съвет, в който да са привлечени утвърдени юристи и учени по съответни специалности, чиито опит и знания да бъдат използвани именно при тези експертни становища по отношение на законопроектите на изпълнителната власт", обясни Цацаров.

Той изтъкна, че комисията има едно правомощия по чл. 32, ал. 2 от закона - предложения за антикорупционни мерки.

"Необходимо е да се въведе електронен регистър на интернет страницата на комисията. Той трябва да проследява всяко предложение, направено от комисията, реакцията на съоветния орган на изпълнителната власт, който не е длъжен да го приеме, както и последващото изпълнение. Това би имало изключително силно превантивно отношение към корупцията", изтъкна Цацаров.

Цацаров коментира и подаването на сигнали.

"На интернет страницата такъв образец за сигнал същестувва. Сигналът е източник на сигнал за корупция или данни за конфликт на интереси. Предвиждам разработването на съвсем ясни правила за приемане, регистриране и проверка на сигнала и уведомяване на подателя на сигнала за съответните мерки. Предвиждам нов образец на сигнал", изтъкна Цацаров, като посочи, че предвижда предприемане на мерки за защита на подателя на сигнала.

"Следващо направление е деклариране на имущество и интереси. В това направление е свършена огромна работа. Огромната работа е свързана с прехвърляне на масивите от Сметната палата към Комисията със създаването на електронна платформа и най-вече с възможностите за пълна проверка на декларациите. На фона на това обаче в концепцията има две "но". Едното е състоянието на указанията за попълване на декларацията. Всяка година близо между 5 хил. и 9 хил. лица подават декларация. Всяка година сме поставени пред положение, в което липсата на ясни, единни указания относно това как се попълват декларациите, кое се декларира, кое не води до изключително голямо количество обърквания. Те са един немалък източник на технически грешки. Ако бъда избран в следващата кампания за подаване на декларация - приемането на единни указания за попълването им ще бъде първостепенна задача. Второто "но" в тази насока е електронната форма на декларация. Тук става дума не за съдържанието, а за използване на компютърен софтуерен модел", допълни Цацаров.

Според него е важно и създаването на териториални поделения на дирекция "Антикорупция".

"Тя работи със Специализираната прокуратура, на територията на цялата страна, но няма никъде в страната изнесени работни места. Териториалните дирекции на комисията се занимават само с производствата по отнемана не незаконно придобитото имущество. Задължително е продължаването на доброто взаимодействие с прокураутрата, за което има и действаща съответна инструкция. Предвидил съм както начален, така и ежеседмичен преглед на всички започнати проверки на прояви на корупция", допълни Цацаров.

"Важно е за мен да кажа, че нямам нито самочувствието, нито съзнанието, че ако бъда избран, общо взето комисията ще започне от този избор и ще започне да гради работата си от този момент. Каквато и оценка да бъде давана за досегашната й работа, Комисията има своите постижения. Комисията е колективен орган и не смятам, че работата на членовете на комисията трябва да бъде пренебрегвана", изтъкна главният прокурор, който добави, че предвижда преценка на натовареността на съответните отдели.

"При всички случаи относно административната структура на комисията очевидно налага предприемане на незабавни действия за създаването на нов проект за правилник на комисията, в който всички тези недостатъци да бъдат премахнати, нов механизъм за проверка на почтеност на служителите, нови правомощия на инспектората на комисията. Естествено е, че всички добри практики, свързани с назначаване на служители, техния подбор и прочее, трябва да бъдат запазени", обясни Сотир Цацаров.

Снимка: БТА

Другият кандидат за шеф на Антикорупционната комисия - Симеон Найденов, издигнат от партията на Веселин Марешки "Воля", пък заяви:

"Ако бъда избран за председател на КПКОНПИ, ще ръководя безпристрастно, обективно, правилно и безкомпромисно борбата срещу корупцията. За мен е от важно значение осигуряването на държавна политика в областта на превенцията на корупцията. Това е важно и изискуемо условие за правилната работа на тази комисия. Това предполага и по-голяма отчетност в дейността на комисията пред обществото".