Разпореждането е за допускане на предварително изпълнение на заповед, с която е наредено да бъде спряна сечта и извозът на дървесина в 17 насаждения, възстановени на Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария-Луиза Хробок - наследници на "Н.В.Ц. Фердинанд" и "Н.В.Ц. Борис Трети", за които има издадени позволителни за сеч и извоз. Делото беше образувано по жалба на Симеон Сакскобургготски и Мария-Луиза Хробок.
Съдът приема, че искането за отмяна на допуснатото предварителното изпълнение е основателно. Според Административнопроцесуалния кодекс (АПК) има възможност за постановяване на предварително изпълнение на акта, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. В конкретния случай, предварителното изпълнение на заповедта е допуснато "с оглед защитата на особено важни държавни интереси и поради обективно съществуваща възможност да последват значителни и трудно поправими вреди".
Според съда, в заповедта не са изложени никакви фактически обстоятелства, които да налагат извода, че съществува особено важен държавен или обществен интерес, чиято защита зависи от незабавното й изпълнение, нито са представени съответни доказателства за това. Липсата на мотиви и доказателства за наличие на някои от конкретно изброените в АПК предпоставки прави разпореждането на административния орган за допускане на предварително изпълнение на заповедта незаконосъобразно, се посочва в определението на съда. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.