Екоинспекцията в Пловдив е установила замърсяване на реката край с. Ново село, съобщиха от институцията. Това е станало след сигнал на граждани, че р. Стара река тече с необичаен тъмносин цвят и специфична миризма, а във водоем в близост до Ново село, община Стамболийски, има измряла риба.

Извършена е съвместна проверка от екип на Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив), Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" (БДИБР) и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (РЛ - Пловдив).

Установено е, че замърсяването започва след заустване на отпадъчните води от ГПСОВ на гр. Кричим. При проверката на пречиствателната станция е констатирано, че тя работи с нарушен технологичен режим. В точката на заустване водата е видимо непречистена и се усеща неприятен мирис. За анализ от РЛ - Пловдив са взели проба от отпадъчната вода в точката на заустване в р. Стара река.

Експертите на РИОСВ са дали предписания на "ВиК" ЕООД в качеството му на оператор на ГПСОВ и на община Кричим като собственик на обекта и титуляр на разрешително за ползване на воден обект да предприемат спешни действия за отстраняване на причините, довели до нарушаване работата на пречиствателната станция и въвеждането й в нормална експлоатация.

В едномесечен срок двете институции трябва да уведомят РИОСВ - Пловдив за предприетите действия за разрешаване на възникналия проблем.