Апелативният съд в Пловдив със свое решение от края на миналия месец, осъди Община Пловдив да заплати на фирмата строител на зоопарка "Запрянови-03" ООД близо половин милион лева.

Сумата представлява предявеният от строителя иск от 392 955.71 лв. за изпълнени допълнителни и непредвидени видове и количества строително монтажни работи по договор за строителство, както и иск за 119 633.18 лв., представляващ обезщетение за забава в размер на мораторната лихва върху главницата за периода от 24.06.2017 г. до датата на предявяване на иска.

Община Пловдив ще трябва да заплати и разноски по делото за първоинстанционното производство в размер на 35 878,13 лв., както и за въззивното производство в размер на 29 660,78 лв. Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

Като обобщение на решението си Апелативният съд смята, че "причините за изпълнението на СМР, включени в 17 Констативен Акт, са технически грешки и неправилни изчисления при изготвяне на КСС; нерешени проблеми относно състоянието на площадката още при подготовка на първоначалната строителна документация - преди възлагането на строителството; непълнота на одобрения идеен проект, по който е сключен договорът за строителство; липсата на необходими проектни части, вследствие технически пропуск; заповеди в заповедната книга на обекта, издадени от проектанти и строителен надзор, съпътствани с консултации със специалисти в съответната област, които са довели до промени вследствие на работни срещи между участниците в строителния процес, изразени в съставени протоколи.

Всеки включен в Акта вид СМР с неговото количество е свързан с отделен подобект и изпълнението му създава условие за продължаване на строителството в технологична последователност до завършване на целия строеж и реализация на инвестиционното намерение на възложителя. За описаните в акта СМР е налице тяхната функционална връзка, както с предмета на договора, така и с неговото изпълнение, с цел достигане предназначението на обекта, съгласно инвестиционния проект.

В решението на съда се казва още, че включените в Констативен Акт СМР са били наложени от начална невъзможност за изпълнение на изготвения към момента на сключване на договора идеен проект, поради несъответствието му със съществуващите на място условия и отклонения от действащите строителни правила и норми, и същите са били необходими за правилното изпълнение на договора".

В този смисъл не се касае за изменение на договора, излизащо извън предмета на обществената поръчка. Процесните СМР са вследствие възникване на обективни обстоятелства по време на строителство, които са наложили и промени в проекта и изпълнението, включително и изготвянето на детайлен технически проект. Касае се за обективни причини, установени в хода на изпълнението на СМР, като без изпълнението на наименованите "допълнителни" СМР не би могъл да се осъществи и първоначалният проект.

По отношение на дейностите, включени в изготвения по време на строителството технически проект, следва да се допълни и че Община Пловдив, притежаваща едновременно качеството на възложител и одобряващ орган по смисъла на чл.145 ал.1, т.1 от ЗУТ, е дала и съгласието си, обективирано чрез предприемане на процедурата по изготвяне и одобрение на техническия проект.

Според заключение от съдебнотехническа експертиза процесните дейности са реално изпълнени и са на стойност 392 955,71 лв.