Инспекторатът към Висшия съдебен съвет /ВСС/ може да иска разкриване на банкова тайна за магистрати, които не са декларирали писмено своето съгласие за достъп до данните, необходими за проверка на имуществените им декларации, реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за съдебната власт.

С измененията се оптимизира уредбата за проверка на имуществените декларации на магистрати и се прецизират разпоредбите за командироването и атестирането на магистрати.

При встъпването си в длъжност, както и всяка година до 15 май, съдебният служител е длъжен да подава пред работодателя декларация за имущество и интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

В срок от един месец от влизането в сила на измененията съдебните служители трябва да подадат декларация, че отговарят на изискванията за заемане на длъжността и декларация за несъвместимост.

В закона депутатите записаха изисквания за назначаване на съдебни служители. Не може да бъде назначено за съдебен служител лице, което би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително. Такава длъжност не може да заема и лице, което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация. За съдебен служител не може да бъде назначено също лице, което е съветник в общински съвет; заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия; работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище; или е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия, записаха депутатите.