Общо 128 ученици и родители, в това число 36 първокласници, са включени в обучения за придобиване на базови умения за работа в електронна среда и образователни платформи по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи". До момента по проекта са доставени за ученици 32 преносими технически устройства и 10 таблета за педагогически специалисти, както и 1 универсален шкаф за зареждане на устройствата.

Снимка: МОН

В условия на пандемията от COVID-19 системата на образованието се изправи пред огромно предизвикателство -обучение от разстояние в електронна среда със средствата на информационните и комуникационните технологии. "Извънредното" учене от вкъщи обаче се оказа, че може да бъде и невероятно забавно, споделят преподавателите от СУ "Трайко Симеонов" в град Шумен.

Те сами създават игровизацията под надслов "Kahoot!", която предоставя бърз и лесен начин за създаване на интерактивни анкети, за да ги използват за проверка на разбиране по време на час, онлайн викторини, пробни изпити, домашни работи и др. Платформата дава възможност да се игровизира стандартното изпитване и в рамките на 10 минути да се проверят знанията на голям брой ученици.

Предприетите от образователната институция мерки са насочени приоритетно към осигуряване на ефективно работеща система за обучение от разстояние в електронна среда, включително и с подкрепата на терен от страна на местните образователни медиатори.

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи се реализира в отговор на последиците от пандемията от COVID-19 и си поставя за цел да не се допусне прекъсване на процесите на образование и приобщаване в условията на кризи и да противодейства на риска от отпадане от училище в условията на обучение от разстояние През новата учебна година проектът продължава да се изпълнява в отговор на новите предизвикателства, използвайки научените уроци и прилагайки нови образователни подходи.

Проектът е насочен както към подпомагане на техническото обезпечаване на образователната система и се стреми да гарантира създаването на подходящи условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети и на всички образователни етапи. С тази цел бяха осигурени почти 65 хиляди преносими електронни устройства за ученици и над 20 хиляди - за педагогически специалисти.

В отговор на набелязаните задачи по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" се провеждат и краткосрочни обучения за придобиване на умения за работа с електронни образователни платформи на ученици.

Продължава и предоставянето на допълнително обучение за ученици, които имат пропуски или срещат трудности при усвояването на учебното съдържание. Сред целите на проекта са: подобряване на дигиталните умения на учениците, поощряване на използването на електронни образователни ресурси и повишаване на мотивираността за включване в образователния процес до завършване на по-висок  клас, етап или степен на образование.

От новата учебна година се възобновява и провеждането на надграждащо обучение по български език като чужд за ученици, търсещи закрила и мигранти за успешното им приобщаване в българската образователна система.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Общата му стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.