Окръжният съд в Добрич излезе с решение по делото, заведено от МБАЛ - Добрич срещу нейни служители, с което приема, че в лечебното заведение е имало предупредителна стачка в периода от 14 - 27 октомври м. г. и тя е била незаконна за 36-ма от общо 42-ма ответници.

Предявените от ръководството на лечебното заведение искове спрямо лекар, четирима санитари и техник, са отхвърлени, тъй като стачката е обявена в защита на интересите на медицинските специалисти. Шестимата ответници са подкрепили стачните действия на своите колеги, но за тях законът не предвижда самостоятелно право на предупредителна стачка от солидарност, гласи съобщение от пресцентъра на Окръжния съд.

Съдът прекратява производството по внесените искове за установяване незаконността на обявената на 13 октомври м. г. ефективна стачка спрямо всички 42-ма ответници и обяснява решението си с "настъпилия нов факт в хода на производството - провеждането в периода от 10 до 21 ноември 2022 г. на обявената при подаване на исковата молба ефективна стачка".

"При това развитие на стачката надлежното упражняване на правото на иск от работодателя предполага оспорване на вече проведената стачка, а интересът от установяване незаконността на само обявената стачка отпада и производството по делото по този иск следва да бъде прекратено", пише в съдебния акт.

Според съда в болницата е съществувал колективен трудов спор относно размера на основните възнаграждения на медицинските специалисти, който не е би решен по пътя на непосредствените преговори. Ответниците са имали право да стачкуват, но не са упражнили това право в съответствие със Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), тъй като липсва решение за обявяване на предупредителна стачка с обикновено мнозинство от работещите в дружеството. За валидно взето решение е било необходимо съгласието на 259 служители на МБАЛ - Добрич.

Решението на Окръжния съд в Добрич подлежи на обжалване пред Апелативен съд - Варна в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. Частта, с която производството по делото е прекратено, може да бъде обжалвана в едноседмичен срок.

Делото бе образувано по искова молба на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Добрич, с която първоначално бяха предявени искове срещу 136 медицински специалисти за установяване незаконността на обявената от тях на 13 октомври м. г. ефективна стачка и провеждана предупредителна стачка. Впоследствие ръководството на МБАЛ - Добрич поетапно оттегли исковете срещу по-голяма част от служителите и на последното заседание броят на ответниците намаля до 42, припомня БТА.

Според ръководството на лечебното заведение не е налице колективен трудов спор по смисъла на ЗУКТС; то не е уведомено писмено за исканията на медицинските специалисти; последните не са провели преговори с него преди началото на стачката; няма и надлежно взето решение за обявяване на стачка с обикновено мнозинство от работещите в болницата.

Ответната страна счита, че има колективен трудов спор, започнал през юни м. г., тъй като ръководството на МБАЛ - Добрич не е спазило утвърдената от министъра на здравеопазването методика за формиране на трудовите възнаграждения. По думите на адв. Детелина Симеонова на 12 октомври медицинските специалисти са насрочили не стачни, а протестни действия по Закона за митингите, манифестациите и протестите. "Само стачките могат да бъдат предмет на дело по чл. 17 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове", допълва тя, затова "считаме, че няма предмет на това дело".

Разговорите за колективен трудов договор (КТД) започнаха на 20 юни м. г. Синдикатът на българските медицински специалисти (СБМС) напусна преговорите на 23 септември, а на 12 октомври се оттегли и Автономната работническа конфедерация. Впоследствие, на 14 октомври, двете организации започнаха предупредителни стачни действия по един час на ден с искане възнагражденията на медицинските специалисти да достигнат нивата на отрасловия КТД.

На 20 октомври ръководството на МБАЛ - Добрич и Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" сключиха споразумение за КТД, съгласно което от 1 ноември основната заплата на медицинските сестри стана 1125 лева, спрямо 820 лева през юни и 1025 лева през август, на санитарите - 920 лева, спрямо 710 лева по-рано, а на лекарите - 1430, спрямо 1025 лева. Тогава изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Георги Желязков коментира, че достигането на отрасловите стойности изисква увеличение на основните заплати "от порядъка на 93 процента", която би довело болницата до несъстоятелност.