Почти 2/3 от хората у нас не притежават основни дигитални умения. По такива умения сме на едно от най-ниските равнища в ЕС. Това каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева на онлайн дискусия за Националния план за възстановяване и устойчивост на България, за четвъртия стълб от Плана - "Справедлива България".

По думите й повишаването на дигиталните умения на българите е едно от основните предизвикателства в следващите пет години.

"За целта ще се реализират мерки както по плана, така и по оперативните програми, финансирани с европейски и национални средства. Целта, която си поставяме, е да има 72% заетост на хората на възраст между 15 и 64 години и поне 7 процента от населението да бъде ангажирано в различни форми на учене през целия живот, заяви Сачева.

Хората ще бъдат обучени както на базови дигитални умения, така и на такива за създаване и работа с нови технологии.

"Целта е да има и активно участие на работодателите за обучения за възрастни хора, повече стимули за развитие на професионалното образование", допълни министърът.

В плана за възстановяване е заложено изработване на национална програма за обучение на възрастни с прогнозен бюджет 80 милиона лева.

Деница Сачева заяви, че една от основните реформи е свързана с дългосрочната грижа и по-специално стратегията за дългосрочна грижа, която е в пряка връзка със законите за социалните услуги, за хората с увреждания и за личната помощ.

Целта е осигуряване на качествени социални услуги за всички настанени в момента в специализирани институции. Министърът каза, че вече са направени решителни крачки по отношение на деинституционализацията на деца, предстои денституционализацията на дългосрочните грижи и за възрастните хора, за което са отделни 755 млн. лева, най-голямото перо от разходи в социалната сфера. Ще бъдат създадени интегрирани здравно-социални услуги. Предстои изграждането на поне 174 нови такива услуги за 5220 потребители.

Министър Сачева заяви, че, когато говорим за професиите на бъдещето, често ги свързваме с технологиите, но професиите на бъдещето са свързани и с работа с хора.