Разширяват се възможностите за доказване на бащинство и за оспорване на припознаването. Това предвиждат одобрените от правителството днес промени  в Социалният кодекс.

Създава се възможност дирекция "Социално подпомагане" да оспори припознаването преди да бъде извършено. Измененията предвиждат още припознаването да може да бъде оспорено от всяко лице, което твърди, че е родител на припознатия, чрез иск, предявен в едногодишен срок от узнаването.

Дава се и допълнителна възможност за оспорване на бащинството до изтичането на една година от узнаване на обстоятелствата, обуславящи оспорването, ако те са узнати по-късно по независещи от ищеца причини, но до навършване на пълнолетие на детето, като в тези случаи съдът взема предвид най-добрия интерес на детето.

Промените са в глава шеста "Произход" на Семейния кодекс. Те са обусловени от постановени решения на Европейския съд по правата на човека по обединени жалби "Л.Д. и П.К. срещу България" ( 7949/11 и 45522/13) и "Докторов срещу България" (жалба 15074/08).

По решението на Съда, постановено по обединените жалби, е установено нарушение на чл. 8 (право на зачитане на личния и семейния живот) от Конвенцията. Става дума за отхвърлянето от българските съдилища като недопустими на исковете, предявени от двамата жалбоподатели за оспорване на извършено спрямо деца, по отношение на които те твърдят биологично бащинство, припознаване и респективно установяване на действителния им произход.