След Перник и Радомир е застрашен от водна криза. В предаварийна ситуация е един от основните водоизточници на питейна вода за града.

През последните две седмици често се е налагало изключване на помпите в помпена станция "Опалово" заради сериозно намаляване на водата във водоизточника.

Няколко квартала в града са на воден режим от края на миналата седмица, каза за bTV кметът на града Пламен Алексиев.

Нужен е спешен ремонт на довеждащия водопровод, загубите са 40%, коментира инж. Борислав Иванов, управител на ВиК-Перник. Той уточни, че водопреносните мрежи на Радомир и Перник не са свързани.

Дебитът през зимния сезон винаги намалява, но тази година е драстично, каза още инж. Иванов.

Община Радомир е изпратила две писма до министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите, с копия до областния управител на Област Перник, както и до управителя на "ВиК" ООД - Перник, с което ги алармира за предаварийна ситуация с един от основните водоизточници, снабдяващи с питейна вода Радомир.

В писмата се посочва, че в последните 15 дни се наблюдава тревожна тенденция на постоянно изключване на помпите в помпена станция "Опалово", поради сериозно намаляване на водата във водоизточника. От този водоизточник се снабдява "Ниска зона" на град Радомир, в това число квартал "Върба", както и селата Борнарево и Николаево. Тази вода се довежда до резервоар "Ниска зона" чрез довеждащ водопровод с диаметър 400 мм и дължина 15 000 л. м.

Според инженерни проучвания, загубите в довеждащия водопровод от помпена станция "Опалово" до резервоар "Ниска зона" на град Радомир възлизат на 40%. През последните 6 месеца на същия водопровод са отстранени 50 аварии.

Кметът на Радомир Пламен Алексиев е уведомил с двете писма министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, областната управа и "ВиК" - Перник за това, че съществува сериозен риск за цялата водоснабдителна система на града. Акцентира се също така и на факта, че се налага авариен ремонт на довеждащия водопровод от помпена станция "Опалово" до град Радомир, за да се редуцират загубите на вода от този водоизточник, който е с доста намален дебит. С писмата се искат спешни мерки за авариен ремонт на довеждащия водопровод.

С писмо от управителя на "ВиК" ООД - Перник от 04.02.2020 г., Община Радомир е информирана за намален дебит на водоподаване за "Ниска зона" на Радомир. С писмото се препоръчва въвеждане на режимно водоподаване на части от кв. "Върба". Със същото писмо общината е информирана и за тежкото състояние на водопроводната мрежа в селата Жедна, Негованци и Касилаг.

Община Радомир разполага с изготвен инвестиционен проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Извор. Изготвени са и проекти за ремонт и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Друган, където загубите в мрежата са над 55%. Налице е и проект за реконструкция на напорен резервоар и довеждащ водопровод за село Жедна и село Негованци. Цялата техническа документация е съгласувана с всички институции и разполага с издадени разрешения за строеж.

Радомир е в очакване на бързата реакция от централната власт, тъй като проблемът във водоснабдителната система е сериозен и изисква спешни мерки. Тази ситуация възниква на фона на факта, че от 12.12.2019 г. по предложение на "ВиК" ООД - Перник и във връзка с намаляване на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване за "Висока зона" на Радомир, със заповед на кмета на общината е въведено режимно водоснабдяване за тази част на града.