Първокласник от X ОУ "Алеко Константинов" в град Перник успя да завърши успешно учебната година и да преодолее пропуснатия поради отсъствия по болест учебен материал с помощта на своите учители и проведеното допълнително обучение, осигурявано по проекта "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".

Снимка: МОН

Проектът e създаден като отговор на последиците от пандемията от COVID-19 и си поставя за цел да не се допусне прекъсване на процесите на образование и приобщаване в условията и да предотвратява рисковете от отпадане. Малчуганът е постигнал в края на учебната година много добър успех, не скриват удовлетворението си от постигнатото и неговите преподаватели.

Една от основните дейности по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" е насочена към учениците от първи клас, като спомага за осъществяване на прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

Продължава и предоставянето на допълнително обучение за ученици, които имат затруднения при усвояването на учебното съдържание. Целта е да се предотврати натрупването на образователни дефицити, както и да се окаже педагогическа подкрепа на учениците. Също така се извършват и краткосрочни обучения за придобиване на умения за работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при работа с тях. До момента по проекта са преминали обучения над 62 хиляди ученици, включително и първокласници.

За постигане на по-голяма ефективност на обученията те се провеждат в малки групи (средно от 5 ученици), с продължителност на обучението от 4 учебни часа, като се използват всички налични електронни устройства в училищата. След началото на пандемията от COVID-19 по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" бяха доставени на нуждаещите се училища почти 65 хиляди преносими технически устройства за ученици и над 20 хиляди - за педагогически специалисти.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" се реализира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Общата му стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.