Придружителите на непълнолетни деца на обществени места да се удостоверяват с декларация, предвижда проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места. Проектът за промени в подзаконовия нормативен акт е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации на Министерския съвет на 1 декември 2023 г.

Промените в Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места са с цел регламентирането на ред за удостоверяване качеството на придружител на непълнолетно дете, навършило 14-годишна възраст след 22:00 ч., от страна на родител, попечител или лице, което полага грижи за детето, който не може да го придружи на обществени места.

Удостоверяването ще се извършва чрез декларация по образец, приложение към наредбата.

Изготвеният проект на декларация, с която родителят, попечителят или друго лице, което полага грижи за детето, съгласно Закона за закрила на детето, удостоверява качеството на придружителя на детето, е синхронизиран с изискванията за защита на личните данни на лицата, посочва в становището си министрите на вътрешните работи Калин Стоянов и на труда и социалната политика Иванка Шалапатова.

Регламентира се също изискване за собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и театри, чиито обекти се посещават от деца, да поставят на видно място за клиентите информация за изискванията за придружаване на деца на обществени места, включително за изискването за представяне на декларацията по образец. Търговците ще са длъжни да публикуват тази информация и на поддържаните в интернет платформите.

В обектите не следва да се допускат лица, придружаващи деца след 22:00 ч., без представянето на такава декларация, се предлага в проекта.

Регламентира се и текст за повишаване на информираността на децата и техните родители относно специализираната закрила на обществени места чрез целенасочени действия в тази посока от страна на педагогическите специалисти.

Общественото обсъждане е предвидено да продължи до 2 януари 2024 г. 

Наредбата се привежда в съответствие и с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и на Закона за нормативните актове, се казва публикувания документ.