Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков разпореди спешни действия за частично преструктуриране на план-приема на студенти в държавните висши училища за следващата академична година, за да се отговори на нуждите на пазара на труда. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

През последните два дни, в комуникация с висшите училища в страната, се подготви разкриването на допълнителни 125 места за специалности от професионалното направление "Информатика и компютърни науки", информира БТА.

За сметка на това ще бъде намален приемът по професионалните направления: "Психология" (с 5%), "Администрация и управление" (с 6%) и "Икономика" (с 2%).

От МОН припомнят, че подобно искане бе отправено от национално представените работодателски организации, според които предвиденият план-прием не отговаряше на нуждите на пазара на труда. Промените към този момент обаче няма как да бъдат по-драстични поради напредналия етап на кандидатстудентската кампания и обстоятелството, че висшите училища вече са направили разпределение на бройките по специалности. Заедно с това на 5 юни е приключило и едномесечното общественото обсъждане на проекта, като не са постъпили предложения и възражения за броя на приеманите студенти и за разпределението им по професионални направления.

През тази година е заложено и цялостно увеличение на местата за студенти през следващата учебна година, което е в резултат от анализ на комплекс от обстоятелства. Едно от тях е по-големият брой на завършващите средни училища - с 2240 повече в сравнение с миналата година. Взети са предвид и броят на приетите студенти през миналата година по професионални направления, писма от потребители на кадри на регионално ниво, заявки от Министерството на здравеопазването по отношение на специалности от регулираните професии от професионални направления:

"Здравни грижи" и "Обществено здраве", като специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Управление на здравните грижи", както и заявки на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи за професионалните направления "Военно дело" и "Национална сигурност".

При преразпределението са използвани данни от Рейтинговата система на висшите училища в България за съответните професионални направления по отношение на процента на работещите на позиция, изискваща висше образование, или заемащи длъжност по призвание.

Предстои план-приемът да бъде предложен за одобрение от Министерския съвет.