Eксперти от МОСВ и РИОСВ - Монтана извършиха проверка на фирма "ТОН ЕКО" ЕООД, площадка в град Лом, съобщават от Министерството.

При проверката е установено, че складираните на площадката на дружеството опасни отпадъци надвишават многократно разрешеното количество в издадено през 2018 г. от РИОСВ - Монтана разрешение. На площадката не е монтирано съоръжение за третиране на отпадъци и не е извършвана дейност по оползотворяване на опасни отпадъци.

В тази връзка на 9 юни 2020 г. РИОСВ - Монтана издаде решение за отнемане на разрешителното за дейности с отпадъци на дружество "ТОН ЕКО" ЕООД, София.