Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда проекта на Закон за хората с увреждания, внесен от социалния министър Бисер Петков.

С внасянето днес на законопроекта в тристранния съвет, се изпълнява стъпка от ангажиментите, поети от страна на министрите, в план за действие по приемане на законодателството за хората с увреждания. Очаква се утре законопроектът да влезе в МС.

Законопроектът беше представен от министър Петков.

Новият закон предвижда да има индивидуална оценка на потребностите, на база на която хората с увреждания ще получават необходимата им подкрепа във всички области. Тя ще е задължителна за всички органи.

Снимка: БТА

До изготвянето на оценките, финансовата подкрепа ще е на база ТЕЛК. Законът регламентира, че ще има лична помощ, която ще се урежда в Закон за личната помощ, което е едно от основните искания на протестиращите майки на деца с увреждания.

Предвидено е повишаване на статута на Агенцията за хората с увреждания, като тя ще стане държавна агенция към МС. До създаването й през 2021 година дейностите по индивидуалната оценка на потребностите ще се извършват от специализирани звена към АСП.

Снимка: БТА

Заложено е също помощните средства и медицински изделия от 2020 година да се дават в натура от Министерството на здравеопазването.

В закона се регламентира и по-висока месечна финансова подкрепа за хората с увреждания, която заменя досегашните интеграционни добавки. Месечната финансова подкрепа вече се обвързва с линията на бедност, а не с гарантирания минимален доход, както беше досега. Линията на бедност нараства всяка година - за 2018 е 321 лв, за 2019 е 348 лв., което означава , че помощта ще расте. Финансовата подкрепа влиза в сила от 1 януари 2019 година. Тя ще се дава на база решението на ТЕЛК , като за от 50 до 70.99 на сто степен на увреждането, тя ще е 7 на сто от линията на бедност или 24,4 лв, от 71 до 90 на сто - 15 процента от линията на бедност или 52,2 лв, за хората с над 90 на сто увреждане без чужда помощ - 25 на сто от линията на бедност или 87 лв, за хората над 90 на сто увреждане с чужда помощ и пенсия за осигурителен стаж и възраст - 30 на сто от линията на бедност или 104,4 лв, а за тези над 90 процента с чужда помощ със социална пенсия за инвалидност - 57 на сто от линията на бедност или 198,4 лв.

Създава се Съвет за наблюдение, който да осъществява мониторинг на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Въвежда се специализирано трудово посредничество за хората с увреждания, квоти за наемане на хора с увреждания и допълнителни мерки за подкрепа при наемането им.

Работодатели с 50 до 99 работници и служители трябва да наемат поне двама с трайни увреждания. Работодатели със 100 и над 100 работници и служители - 2 на сто от средносписъчния си състав. Работодателите обаче се освобождават от задължението при наличие на специфични фактори с производствен характер, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания. Освобождават се от това задължение, когато има липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции "Бюро по труда" или от трудови посредници. ГИТ ще следи това. Друг вариант е да се освободят от задължението при алтернативни мерки, например - когато закупят стоки, произведени от хората с увреждания.

Ако работодателите не изпълнят задълженията, дължат ежемесечно компенсационна вноска в размер на 30 на сто от минималната работна заплата за страната, за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

Със закона се въвежда защитена заетост, финансиране на дейности за достъпна жилищна среда и лична мобилност чрез национални програми, въвежда се профил на всеки човек с трайно увреждане с възможност за индивидуален достъп (в информационната система на АХУ).

Снимка: БТА