Общият доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2015 г. е 1 187 лева и спрямо същия период на 2014 г. се повишава с 0.8 на сто, съобщи Националният статистически институт.

Общият разход на човек от домакинство през първото тримесечие на 2015 г. е 1 099 лв. и се увеличава с 6.8 на сто спрямо същото тримесечие на 2014 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (55.1 на сто), следван от доходите от пенсии (26.5 на сто), от самостоятелна заетост (7.6 на сто) и от социално осигуряване и социални помощи (3.3 на сто).
Спрямо първото тримесечие на 2014 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 1.2 процентни пункта, а доходът от самостоятелна заетост нараства с 1.3 процентни пункта.

В абсолютни стойности през първото тримесечие на 2015 г. в сравнение с първото тримесечие на 2014 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят: заплата намалява с 1.4 на сто (от 663 на 654 лв.), доходите от пенсии нарастват с 1.5 на сто (от 310 на 315 лв.), доходът от самостоятелна заетост нараства с 21.7 на сто (от 74 на 90 лв.), доходите от социално осигуряване и социални помощи нарастват със 17.8 на сто (от 33 на 38 лв.).

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30.8 на сто), следвани от разходите за жилище (18.5 на сто) и разходите за транспорт и съобщения (12 на сто).

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2015 г. в сравнение със същото тримесечие на 2014 г. разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят: разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 2.6 на сто (от 348 на 339 лв.), разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват със 17.5 на сто (от 173 на 203 лв.), разходите за здравеопазване нарастват с 13.3 на сто (от 60 на 68 лв., разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават с 6.1 на сто (от 44 на 47 лв.)

През първото тримесечие на 2015 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство намалява спрямо същото тримесечие на 2014 година.
По-съществено намалява потреблението на: хляб и тестени изделия - от 23.8 на 22.7 кг, яйца - от 35 на 33 броя, прясно мляко - от 4.9 на 4.5 л и зеленчуци - от 9.7 на 9.3 килограма. Без промяна остава консумацията на месо, месни произведения, плодове и зрял фасул.