Над 100 000 ученици от училища във всички области на страната ще получат допълнителна социално-психологическа подкрепа по проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", реализиран от МОН. Той е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", като възможност за преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19.

С оглед новите реалности и предизвикателства Комитетът за наблюдение на програмата утвърди нови дейности, които ще бъдат реализирани до края на годината. Те включват тренинги за социално-психологическа подкрепа при различни видове кризисни ситуации. Предвидените дейности са пряко свързани както с превенция, така и преодоляване на негативните последици от преживени кризи и създаване на позитивна среда в училищата, която е предпоставка за по-висока мотивация за учене и по-добри образователни резултати. В училищата ще могат да се осъществяват обучения от външни специалисти, подпомогнати от класните ръководители. Тренингите могат да включват подкрепа и действия при евентуални случаи на пандемии и постпандемични състояния, заплаха от тероризъм в училищата, подкрепа при евентуални случаи на насилие, подкрепа при състояния на изострено чувство за заплаха на живота, бедствия и др. Новата дейност ще се реализира пилотно в училища с иновации в гражданското образование, като идеята е добрите практики да бъдат въведени и приложени и в останалите образователни институции. Освен учениците ще бъдат подпомогнати и над 2 000 педагогически специалисти и повече от 60 000 семейства на учащите се.

По проекта ще бъде подкрепено и включването на ученици от чужди образователни системи в училищната мрежа в страната, които вследствие на кризи се налага да мигрират, да се завръщат в България или да търсят убежище. Ще се изготви на методика за преподаване на български език на такива ученици, както и видео-учебно помагало - самоучител по български език. 1 500 учители от областите с концентрация на ученици от чужди държави през последната учебна година ще минат през специални обучения за работа с тях. Ще продължи и възможността за допълнително обучение по български език в детските градини. До сега тази подкрепа беше реализирана по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" като основа за преминаването в училищно образование.
Ще бъдат осигурени и средства за възнаграждения на наетия до момента педагогически и непедагогически персонал в детските градини по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" и финансиране на допълнителни обучения по български език за децата от предучилищна възраст.

Предвидена е и нова дейност насочена към интензивна работа с родители на деца от предучилищна възраст за намаляване на риска от преждевременно отпадане от образователната система.