Във връзка с появили се информации в медиите относно бъдещо преустройство на Централни хали - София, от Министерството на културата уточняват, че към настоящия момент ведомството не е съгласувало инвестиционен проект за намеса по Централните хали в гр. София.

Обектът бе разгледан за втори път на заседание на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) на 19 юли. Тогава е разгледан инвестиционен проект за Централни хали, подробности по който могат да се проследят в YouTube канала на Министерството на културата, посочват от ведомството.

Сградата е частна собственост от 1999 г. Обектът е разглеждан и преди това на заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на 26 февруари 2021 г. С решение на Експертния съвет тогава е препоръчано на министъра на културата да не съгласува инвестиционния проект в представения вид, с изисквания за преработка.

По отношение на процедурата на този етап предстои СЕСОНКЦ да предостави за утвърждаване на министъра на културата протокол с решение от заседанието си на 19 юли 2021 г., посочват от министерството.

Според регистъра на недвижимите културни ценности и архива на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) статутът на сградата на Централните хали е обявен през 1995 г. като "Градските хали (Гастроном номер 1) - архитектурно-строителен паметник на културата с категория "местно значение" и в ДВ бр. 25 от 1988 г. като "Градски хали, бул. "Мария Луиза" 25 - архитектурно-художествен паметник на културата с категория "национално значение". Съгласно Преходните и заключителни разпоредби на Закона за културното наследство сградата притежава статут на единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с категория "национално значение". Имотът попада и в границите на археологическия резерват "Антична Сердика и Средновековен Средец", като за него са предвидени режими на опазване.

След последното заседание на СЕСОНКЦ, където е разгледано инвестиционно предложение за Централните хали, все още няма съгласувателно становище, издадено от Министерството на културата. Към момента в предложения проект не са изпълнени всички предписания на НИНКН. А докато не се удовлетворят всички изисквания за адекватното опазване на сградата и нейната история, докато не се гарантира запазването на нейната автентичност и дух по адекватен начин, не може да има съгласуване. НИНКН няма законова възможност да забрани функционирането на сградата като търговски обект, но има механизмите, които да гарантират нейното опазване, посочват още от Министерството на културата.