Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие секторен анализ на конкурентната среда на медийния пазар в България, съобщиха от Комисията.

В анализа КЗК иска регистър за собствениците на всички медии и прозрачно финансиране при ползването на публични средства.

В документа пише, че се наблюдават недобросъвестни практики при отчитането на абонатите на платформените оператори. В резултат има влошаване на пазарните условия и изкривяване конкуренцията на пазара на разпространение на телевизионни програми, както и на пазара на телевизионно съдържание. В тези условия, възстановяването на пазарната среда би следвало да се търси в провеждането на политики за изчистване на "сивия сектор", за да могат да настъпят пазарните ефекти,посочват от КЗК.

С оглед установената тенденция за осъществяване на дейност от медийните участници едновременно на няколко медийни пазари, както и с цел наблюдаване на съществуващите вертикални ефекти и ниво на медийна концентрация, Комисията счита за удачно създаването на регистър, съдържащ информация относно крайните собственици на всички видове медии и разпространители на медийно съдържание, пише в документа.

Като друг проблем в анализа се откроява насочването на основната част от рекламните бюджети към големите медийни групи, което поставя на изпитание оцеляването на по-малките участници, поради което Комисията смята, че всички допълнителни финансирания (извън установения начин на финансиране или бизнес модел) на участници на съответните пазари с публични средства, в т.ч. целеви средства по програми, следва да се извършват при ясни правила, прозрачни, недискриминационни условия и осъществяване на ефективен контрол.

Относно посочения от част от пазарните участници проблем, за липсата на надеждна информация за тиражите на печатните издания, КЗК препоръчва да се обсъдят от компетентните органи и съответните заинтересовани страни, направените в тази връзка предложения на браншовите организации и заинтересованите страни, с цел предприемане на политики за тяхното решаване.