Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев предложи на обсъждане два варианта за нов здравен модел:

Модел А - незабавна конкуренция на НЗОК със застрахователи. Двустълбов модел - задължително осигуряване срещу 8% и допълнително доброволно застраховане. Моделът започва да действа още през 2019 г. с възникването на застрахователно дружество, което да покрие изискванията за работа на конкурентен принцип с НЗОК. От този момент здравните вноски на записаните при застраховател пациенти се прехвърлят не към НЗОК, а към съответния застраховател. При фалит на застраховател пациентите ще се обслужват от НЗОК или гаранционен фонд за определен период от време до избор на нов застраховател/осигурител. Лекарите в извънболничната помощ ще трябва да изпращат пациента за болнично лечение само в болница, сключила договор със същия застраховател. За да не стане това трябва лекарите от доболничната помощ да имат договор с всички застрахователи.

Модел Б - поетапна промяна - от съвместно участие на НЗОК и застрахователите в дейностите, до пълна и цялостна демонополизация на НЗОК (вариант А). При този модел се въвежда тристълбова система - задължителното 8-процентно осигуряване, задължително здравно застраховане (задължителна за всички здравна застраховка с фиксирана премия) и доброволно, класическо, здравно застраховане. Ето водещите принципи на този модел:

 • Всеки задължително здравно осигурен е длъжен да се застрахова допълнително за покриване на лечение (Критични заболявания и злополуки) от обхвата на основния пакет;
 • Застрахователната премия не зависи от доходите на лицето;
 • Застрахователната премия се изплаща еднократно за годината или на месечни вноски.
 • Застрахователите нямат право да отказват застраховане на здравно осигурен.
 • Забранява се селектирането на клиенти;
 • Гражданите имат право свободно да избират и да променят своя застраховател
 • по ред, предвиден в Кодекса за застраховане;
 • Държавата покрива застраховките на пенсионери, безработни, социално слаби и деца. Държавните служители сами ще заплащат допълнителната задължителна застраховка.
 • Застрахователите се обединяват в нарочен Здравен застрахователен пул.
 • В пула участва дъщерно дружество на НЗОК, лицензирано като застраховател.
 • НЗОК също ще може да се конкурира за участие във втория и третия стълб.