Националният системен интегратор "Информационно обслужване" внедри Система за управление за борба с подкупването (СУБП), съгласно международния стандарт ISO 37001:2016, предава БТА.

Сертификатът бе връчен на изпълнителният директор Ивайло Филипов от управителя на сертифициращия орган "Глобъл Серт" ЕООД г-жа Нели Минчева и водещия одитор г-жа Силвия Бакърджиева.

"Информационно обслужване" e една от първите компании и организации у нас, която успява да отговори на изискванията на стандарта.

Системата за управление за борба с подкупването съдържа мерки, предназначени за откриване и оценяване на риска от подкупване, както и за предотвратяване, разкриване и вземане на мерки по отношение на подкупването. Тя е напълно интегрирана с останалите системи за управление в "Информационно обслужване".

Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015 за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013 за управление на сигурността на информацията, ISO/IEC 20000-1:2018 за управление на предоставяните ИТ услуги и съгласно Регламент 910/2014 ЕК (eIDAS) като доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги (издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати).

"Като Национален системен интегратор и компания, която създава и поддържа ключови информационни системи с национално значение, за нас беше важно да внедрим система за борба с корупцията и подкупите. Компанията е еталон за прозрачност при провеждането на процедури и обществени поръчки, откритост и нулева толерантност към корупционните практики.

Тази политика дава своите резултати - стойността на оборудването и услугите, които компанията предоставя на своите клиенти от държавния сектор е намалена значително, сравнена с подобни продукти, закупувани преди влизането на "Информационно обслужване" като системен интегратор", каза Ивайло Филипов.

Разработената антикорупционната политика обхваща както всички служители, така и бизнес партньорите, и клиентите на "Информационно обслужване".

С внедряване на Система за управление за борба с подкупването, съгласно ISO 37001, компанията ще постигне конкурентно предимство, непрекъснато подобряване на практиките за борба с подкупите, гарантиране, че бизнес партньорите и клиентите са уведомени за въведените и ефективно функциониращи практики срещу подкупите, привличане на нови бизнес партньори, предотвратяване, откриване и справяне с рисковете от подкупите, увеличаване на националното и международно признание, насърчаване на доверието между служителите вътре в компанията и извън нея, насърчаване на антикорупционната култура.

Основните цели за борба с подкупването на компанията са насочени към осигуряване и поддържане на системи за финансово управление и контрол за постигане на законосъобразно, ефективно и ефикасно управление на средства, осигуряване и развитие на надеждна система за управление на човешките ресурси, повишаване на организационната ефективност и институционално развитие, ефективно управление на работните процеси в условията на непредвидени обстоятелства и развитие на информационни технологии, ефективно противодействие на корупцията и др.

ISO 37001:2016 е международен стандарт за системи за управление за борба с подкупването, създаден въз основа на най-добрите международни практики, с цел намаляване на рисковете и разходите, свързани с възможни корупционни практики.

Стандартът определя изисквания и препоръки за разработване, внедряване, поддържане, преглед и подобряване на система за управление за борба с подкупването. Стандартът представлява гъвкав инструмент, включващ прилагането на системен подход за предотвратяване и борба с корупцията. Разработен е през 2016 г. от специално сформирана работна комисия ISO/PC 278, състояща се от 80 експерти от 44 страни.

"Информационно обслужване" АД е българският национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение.

"Информационно обслужване" АД е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за България. Дружеството е лидер на българския пазар в разработването, внедряването и поддържането на нови технологични решения. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България и е дългогодишен технологичен партньор на Централната избирателна комисия.

"Информационно обслужване" АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. В дружеството работят над 640 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора.

Компанията е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015 за управление на качество, ISO/IEC 27001:2013 за управление на информационната сигурност, ISO/IEC 20000-1:2018 за управление на предоставяните ИТ услуги и LSTI N°1642-131-V1.0 за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронни подписи, електронни печати и квалифицирани електронни времеви печати.