Зрелостници от професионални гимназии ползват лаптопите от Министерството на образованието и науката, за да подготвят дипломните си проекти. Устройствата бяха предоставени по проекта "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".

Той е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и стартира в началото на 2021 г. като възможност за преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19.

По проекта до момента на училищата са раздадени 64 997 преносими технически устройства за ученици и 20 692 - за педагогически специалисти.

В Професионалната гимназия в Кубрат се обучават ученици в три професионални направления - "Администрация и управление", "Растениевъдство и животновъдство", "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг". В гимназията учат 205 ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение. Имат и дуална паралелка за професия "Ресторантьор", специалност "Кетъринг". Училището обучава ученици от 16 населени места, включително и такива от уязвими групи.

Екипът на гимназията работи по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" още от самото начало като по време на пандемията от COVID-19 училището е получило 16 лаптопа, 8 таблета за ученици и 7 за учители. Сега след пандемията ги използват за провеждане на часовете по професионална подготовка, подготовка на дипломни проекти и за провеждане на часове по безопасност на движението.

Много ученици са от уязвими групи и социално слаби семейства и не разполагат с технически устройства. "Използваме предоставените ни по проекта устройства, за да могат учениците в 12 клас да подготвят дипломните си проекти за професионална квалификация", обясни директорката на гимназията Ивалинка Николова.

Това са професии "Техник растениевъд" и "Ресторантьор кетъринг". Учениците успяват добре да подготвят проектите си и да ги защитят и да получат свидетелство за професионална квалификация. Също така за учениците е много полезно използването на техническите устройства и в часовете по безопасност за движение по пътищата, защото решават тестовете, за да се подготвят за изпитите пред ДАИ за правоспособност за категория ТКТ и В.

Дейностите по проект " Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" продължават до края на 2023 г., като се прилагат нови образователни подходи. Допълнителните обучения по проекта вече могат да се провеждат и присъствено. В такива са включени и ученици от професионалната гимназия в Кубрат.