Членовете на ЕП отново настояват България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия, както и от самия ЕС, да ратифицират Истанбулската конвенция. Това съобщава пресслужбата на Европарламента до медиите след заседанието днес.

Дискриминацията и насилието, основано на пола, продължават да съществуват; Медиите и съдебната система са подложени на неоправдана намеса; Правата на гражданите и справедливото разпределение на средствата на ЕС са застрашени; Членовете на ЕП категорично осъждат отблъскването и насилието по границите на ЕС - посочват като основни проблеми на континента евродепутатите.

Ето какво още гласи текстът на ЕП:

"В последната оценка на Парламента за положението с основните права в ЕС се посочват многобройни опасения и се изисква от държавите членки да действат в защита на европейските ценности.

В четвъртък членовете на ЕП направиха оценка на положението с основните ценности в ЕС през 2020-2021 г., като набелязаха проблемни области и предложиха начини за по-ефективна защита на свободата, равенството и върховенството на закона. Текстът беше одобрен с 410 гласа "за", 131 гласа "против" и 42 гласа "въздържал се".

Многостранните заплахи за ценностите на ЕС

Членовете на ЕП са загрижени за въздействието на мерките за борба с COVID-19 върху демокрацията и основните свободи, включително правата на хората, работещи с правната система и правоприлагащите органи, и на затворниците. Те също така изразяват съжаление за продължаващите нарушения на върховенството на закона в някои държави членки, като още веднъж заявяват, че върховенството на закона, демокрацията и основните права са неразривно свързани.

С цел защита на тези ценности на ЕС, както и на справедливото и законосъобразно разпределение на средствата на ЕС, Парламентът призовава Комисията да използва механизма за обвързване на бюджета с принципите на правовата държава. Членовете на ЕП осъждат Полша и Унгария за това, че не изпълняват решенията на Съда на Европейския съюз, и в отговор искат конкретни действия от страна на институциите на ЕС.

Парламентът отново подчертава значението на защитата на журналистите от опити за използване на правната система за заглушаване на репортажи (т.нар. SLAPPs), както и от заплахи, нападения и насилие. Членовете на ЕП са загрижени относно нарастващия брой държавни органи, които използват шпионски софтуер като "Pegasus" в нарушение на ценностите на ЕС.

Уязвимите групи трябва да бъдат по-добре защитени

Членовете на ЕП отново осъждат насилието, основано на пола, и изискват от България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия, както и от самия ЕС, да ратифицират Истанбулската конвенция. Те също така осъждат движенията, обявяващи се срещу равенството между половете и срещу феминизма, които системно атакуват правата на жените и ЛГБТИК+ лицата, и осъждат отстъплението от правата на жените (включително сексуалното и репродуктивното здраве), като подчертават по-специално събитията в Полша, Словакия, Хърватия и Литва. Те приветстват пакета от мерки за установяване на неизпълнение на задължения от юли 2021 г. срещу Унгария и Полша - първият случай, в който Комисията започна конкретни производства в защита на правата на ЛГБТИК лицата.

Парламентът също така настоява за пълното прилагане на Рамковото решение на ЕС относно борбата с расизма и ксенофобията и приветства предложението на Комисията за включване на словото на омразата и престъпленията от омраза в списъка на престъпленията в ЕС. Според членовете на ЕП, държавите членки трябва да се заемат и с продължаващия структурен расизъм (включително полицейското насилие срещу ромите), и призовават за подобрения в наказателното правосъдие, образованието, жилищното настаняване и заетостта.

Парламентът категорично осъжда случаите на отблъскване по границите и насилието срещу мигранти, както и криминализирането на хуманитарни работници и активисти. За да не бъде Фронтекс съучастник в тези действия, членовете на ЕП искат от нея да преустанови дейността си в държавите членки, в които те се случват".