Експертна група предлага еднократното обезщетение при раждане да стане 1000 лева за осигурените майки, да има детски добавки за всички деца и данъчни облекчения за семействата с деца. Това са мерки за подобряване на демографското състояние, обсъдени преди няколко дни в Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет. За предложенията стана известно от становище от днес на Българската стопанска камара по мерките.

Предложенията са разработени от експертна група към вицепремиера Марияна Николова. В групата са участвали експерти от различни области, които имат отношение към демографската политика, включително и от БАН, предаде БТА.

Предлага се еднократното обезщетение при раждане да стане 1000 лева, но само за осигурените майки. Предвидената подкрепа  при раждане на второ дете е от 2000 лева, 5000 при трето и по 2000 при всяко следващо.

Размерът на помощта през 2019 г. е 250 лв. за първо дете, 600 лв. за второ дете, 300 лв. за трето дете и 200 лв. за всяко следващо дете.

Второто предложение на експертите предвижда промяна на режима за изплащане на детски добавки, като се премахва доходният критерий. Изплаща се на всяко дете в повишен размер. В момента месечната помощ за семейство с едно дете е 40 лева, за две - 90 лева, за близнаци - 75 лева. Това е при подоходен критерий от 400 лева на член от семейство. При доход от 400 лв. до 500 лева се изплаща 80 процента от размера на помощта.

Експертната група е изчислила, че за промяната са необходими още около 55 млн. лева.

Следващите мерки са свързани с предоставяне на данъчно облекчение за семейства с деца. Първият вариант е да се предостави годишна данъчна отстъпка от по 1200 лева отделно за второ, както и за всяко последващо дете, родено след 1 януари 2019 година и ненавършило пълнолетие. За целта от сумата от годишните данъчни основи общо за двамата родители се приспадат по 1200 лева отделно за второ и за всяко последващо дете, родено след 1 януари 2019 година и ненавършило пълнолетие. Данъчното облекчение се предоставя на семейство, самотен родител или осиновител. То се ползва до размера на годишния данък върху доходите. Ако този размер е достатъчно голям, облекчението се ползва изцяло и в семейството остават по 100 лева месечно за всяко второ или последващо дете. В противен случай въпросният данък не се плаща, а отстъпката се ползва частично, обясняват от експертната група.

От ражданите годишно около 62 000 деца близо половината са втори или последващи деца. Годишната обща данъчна отстъпка от прилагането на мярката не надхвърля сумата от 37,2 млн.лв. за първата година, като през следващите ще нараства с по още 37,2 млн.лв. годишно, докато на 18-та година се стабилизира на около 670 млн.лв., сочат разчетите.

При втория вариант се предвижда данъчната отстъпка да се предоставя не до навършване на пълнолетие, а до навършване на 10 години. Годишната обща данъчна отстъпка от прилагането на мярката отново не надхвърля 37,2 млн.лв. за първата година и през следващите години нараства с по още 37,2 млн.лв. годишно, докато на 10-та година се стабилизира на около 370 млн. лв.

Има и трети вариант, който предвижда приспадане от годишната облагаема основа за всяко дете по 5 процента.

В момента в семейството остават по 20 лева годишно при едно дете, 40 лева при две деца, 60 лева при три и повече деца. "При такъв нищожен размер помощите не функционират като стимулатор на раждаемостта. Те не мотивират никого, поради което са чист разход и не могат да бъдат мислени за инвестиции в бъдещето на страната. Сегашното статукво в тази област няма никакъв ефект върху раждаемостта", пише в анализа на текущото състояние. В него се посочва още, че според доклад на БАН от 2018 година 60 процента от онези, които искат да имат още едно дете, обаче не вземат конкретно решение, посочват като причина за въздържането своите ограничени финансови възможности.

От БСК изразяват принципна подкрепа за подхода, доколкото в обосновките е посочено, че подобни решения дават осезаем резултат в държави със сходна демографска ситуация и проблеми (Унгария, Русия и др.). В същото време обаче от камарата оценяват разчетеният нетен ефект върху доходите като незначителен. В Унгария след въвеждането на данъчните облекчения за деца, според експертни оценки, мярката е довела от 6000 до 18 000 раждания в повече през периода 2011-2013 година. Относителният дял на жените в Унгария, сключващи брак, е нараснал с 50 на сто за последните 8 години, най-вече от 2015 година насам. В Русия раждаемостта е нараснала от 10,3 промила през 2006 година до 13,3 промила през 2015 година - увеличение с 31 на сто в рамките само на 8 години.

Унгария предоставя от 2011 година и 2012 година значителни данъчни облекчения на семейства с деца, с което освен раждаемостта насърчава браковете и отговорното родителство, пише в експертния анализ. Годишната данъчна отстъпка е между 350 и 1300 евро на дете, в зависимост от броя на децата. От 2016 г. Унгария предоставя и еднократна семейна помощ от 32 000 евро за закупуване на ново жилище. Ако България отдели за целта същия процент от разходите на държавния бюджет, то помощта би била над 17 600 лева.

Експертната група предлага и облекчение за ипотечните заеми на млади семейства с деца - държавата да изплаща части от ипотечния заем за закупуване на жилище на семейство в размер на 2000 лева при раждането на второ дете, 5000 лева при раждането на трето дете, и по 2000 лева при раждането на всяко следващо.

Според БСК обаче "предвидената подкрепа в настоящата редакция от 2000 лева при раждане на второ дете, 5000 при трето и по 2000 при всяко следващо не постига съществено облекчаване на жилищните заеми за млади семейства. При средна месечна вноска по жилищни кредити между 600 и 700 лева и най-често срещан срок на кредита между 20 и 25 години, предложените размери няма да окажат решаващо влияние върху решението за покупка на жилище от младите семейства с деца и разрешаване на проблемите със семейното планиране".

Камарата предлага да бъдат обсъдени и данъчни облекчения за млади семействата с деца, които ползват единствено жилище за семейството под наем, например, възможност за приспадане на част от разходите за наем от общата годишна данъчна основа по чл. 17 от ЗДДФЛ. Подобна възможност може да се предвиди и по отношение на разходи за такси в детски градини, полуинтернатни групи (занималня) и др.

Експертната група предлага и безплатни детски ясли и градини - идеята е държавата да възстановява финансовите средства на общините в размера на таксите, които плащат родителите, но определени като държавен стандарт. За тези, които посещават детски ясли и градини, където таксите са по-високи, да им се възстановяват от държавата по държавни стандарти. Сега родителите плащат различни такси в различните общини. След като се направят стандарти за издръжка и за плащане на такси ще може да се калкулира разхода.

Едната от мерките предвижда и въвеждане на задължително целодневно безплатно предучилищно образование в детските градини и училищата, които разполагат с необходимата база, за всички деца в страната от четиригодишна възраст нагоре от 2020 година. Предвижда се и частично поемане на престоя в частни детски ясли и градини в размер на държавния стандарт за такса за ясли и градини.

Въвеждане на самостоятелни практики на патронажните сестри, осигуряване на статут на здравноосигурени на всички неосигурени бременни жени и на майките до навършването на една година на децата, разширяване и адекватно остойностяване на дейностите по програмата за майчино здравеопазване чрез увеличаване на броя на ултразвуковите изследвания с две допълнителни, скринингов тест на щитовидната жлеза при желана бременност и др. са част от мерките.

Предлага се и предоставяне на преференциален заем на младежи, приети в български висши училища срещу поети задължения за трудова заетост в страната за период от 5 години. Заемът се отпуска въз основа на договор с работодател, като половината от средствата се осигуряват от държавата чрез данъчни облекчения за работодателя. Заемът се опростява при изчитане на срока в изпълнение на поетите задължения за трудова заетост в страната за определения срок. В случай на неизпълнение на тези задължения, заемат се връща с лихвите.