Бъдещи кулинари от Професионалната гимназия по фризьорство и ресторантьорство в Пазарджик вече работят като готвачи след успешно положен държавен изпит за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Помага им допълнителното обучение по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", финансиран от по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.

През учебната 2022/2023 година в допълнителни обучения се включват седем ученици от гимназията. Трима ученици от 8-и клас участват в такива по български език и математика, а четирима ученици от 10-и клас се обучават по БЕЛ и по учебния предмет от професионалната подготовка - кулинарни техники и технологии.

От ръководството на училището отбелязват, че активното участие в дейностите за допълнително обучение успява да предотврати отпадането на ученици от училище и да допринесе за успешното полагането на изпитите за националното външно оценяване.

С помощта на тези допълнителните уроци гимназистите взимат и държавния изпит за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения", специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения" - 10-и клас. 

Снимка: ПГ по фризьорство и ресторантьорство в Пазарджик

Допълнителното обучение по проекта дава възможност на ученици, отсъствали продължителен период от училище по здравословни причини, да компенсират пропуските си и да затвърдят знания чрез практическото им прилагане по предметите, по които срещат най-големи затруднения. Ръководителите на групите имат възможност да съчетаят умело груповите с индивидуалните форми на работа.

От училището дават пример с десетокласничка, която поради заболяване дълго отсъства от училище. Тя е включена в допълнително обучение по БЕЛ и кулинарни техники и технологии. След като преминава обучението тя успешно полага държавен изпит за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения", специалност "Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения".

Ученик, изпитващ сериозни обучителни затруднения по БЕЛ и по професионална подготовка, също е включен в допълнително обучение по БЕЛ и по кулинарни техники и технологии. Чрез дейностите по проекта и прилагането на индивидуален подход и той успява да положи държавния изпит за придобиване на първа степен на професионална квалификация. 

Снимка: ПГ по фризьорство и ресторантьорство в Пазарджик