Стопанският факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Сдружението на завършилите (FEBA Alumni Club) са получили дарение в размер на 1 000 000 лв. в края на 2023 г., съобщиха днес от Алма Матер на официалния си сайт.

Средствата са предназначени за стипендии за месечна издръжка на студенти и ученици през следващите 10 години по волята на дарителя, който е възпитаник на Стопанския факултет и е завършил в началото на 90-те години. Той пожелал да остане анонимен, уточниха от СУ. 

"Аз се запознах с колегата, който е завършил преди мен, той е изключително алтруистично настроен, никакво тщестлавие няма в неговата постъпка и въпреки, че лично исках да го помоля и го помолих той да се представи, той каза, че за него е най-важно, че е направил този личен акт на дарение", разказа деканът на Стопанския факултет на Софийския университет доц. Атанас Георгиев. 

По волята на благодетеля през всяка от следващите 10 учебни години ще бъдат отпускани:

- До 15 стипендии на студенти от Стопански факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", които са със статут на социално слаби и/или са изгубили единия или двамата си родители (Стипендиантска програма "Равен старт"). Минималният среден необходим успех от предходния семестър трябва да бъде над 5.00.

- До 6 стипендии за студенти с минимален успех от предходния семестър над 5.50 (Стипендиантска програма "Високи академични постижения")

- 10 стипендии за ученици на Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" ("Стипендии СМГ")

- До 5 стипендии за ученици от училища, с които Стопанският факултет на СУ и FEBA Alumni Club имат партньорски отношения ("Стипендии ученици")

В Стопанския факултет често получават дарения от бивши възпитаници и от фирми- това са стипендии, менторство и дори нова зала. Но никой досега не е дарявал толкова голяма сума, предаде БНТ.

"Това всъщност е най- голямото единично дарение, то е така символно, бих казал и моята лична надежда и на моите колеги е, че такова дарение ще ангажира и други дарители тоест този пример, който виждаме от други страни как студентите като завършат, като успеят искат да дадат обратно на обществото и на общността, от която идват надявам се, че ще вдъхновим и такъв тип ефект", каза още доц. Георгиев. 

Стопанските науки са представени още в първото Висше училище в София, когато в открития през 1892 г. Юридически отдел започва изучаването на политическа икономия, финансова наука и статистика. След преименуването през 1905 г. на Висшето училище в Софийски университет "Св. Климент Охридски" преподаването по стопански науки продължава в съществуващия вече Юридически факултет.

Запазените документи и материали, свързани с равнището на обучение в СУ през 30-те години на ХХ в., оставят впечатление за постоянен стремеж за актуализиране на учебните структури, програми и планове в различните факултети. Един от примерите в това отношение е откриването на Държавно-стопански отдел в рамките на Юридическия факултет през 1938 г., което съвпада с 50-годишнината от създаването на СУ. В Държавно-стопанския отдел се изучават редица модерни дисциплини: теоретична политическа икономия, теоретична статистика, стопанска история, стопанска политика, държавно стопанство и др. Държавно-стопанският отдел е в постоянни научни контакти със създадения през 1934 г. Статистически институт за стопански проучвания към Университета и така прави крачка напред в развитието на академичната икономическа мисъл.

Съществени промени в развитието на университетското образование настъпват след 1944 г. Приет е Закон за висшето образование, който променя основно структурата на Университета. Според новия закон Държавно-стопанският отдел при Юридическия факултет се обособява като самостоятелен Факултет за стопански и социални науки. Интересът към новообразувания факултет е изключително голям. За учебната 1947/1948 г. Стопанският факултет има най-голям брой студенти в Университета. Още през първата година на своето самостоятелно съществуване факултетът подготвя и издава свой Годишник, в който се публикуват статии и специални изследвания на преподавателския състав, както и на изявени сътрудници на факултета.

Реформите в Софийския университет съобразно Закона за висше образование продължават в периода 1950-1951 г. През 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет и е обособен Висш икономически институт "Карл Маркс".

Стопанският факултет при Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г