Всички сметки на битовите потребители са на разположение в Интернет. Предстои да бъдат въведени и данните за стопанските потребители и юридическите лица-клиенти на дружеството.

За улеснение на клиентите в сайта на „Топлофикация София”ЕАД – www.toplo.bg, в рубриката Проверка на сметка, след въвеждане на абонатния номер и  предоставения уникален код, потребителят може да провери каква сума дължи за топлинна енергия, какви плащания са извършени и какво остава да бъде заплатено.

Посочени са номерът на фактурата, месецът и годината, за които клиентът има задължение, както и лихвите за просроченото плащане. Ежедневно се актуализира сумата на начислената лихва.

На отделен ред е предоставена информация за дължимите суми за дялово разпределение, за които дружеството изпраща отделни съобщения. Важно за клиентите е да знаят, че предоставената база данни не включва суми по предявените по съдебен ред задължения. Тази информация може да се получи в обслужващите топлорайони или в управлението на дружеството.