България спира Истанбулската конвенция за целия ЕС

Ние сме единствената страна, която не я е ратифицирала заради решението на КС

Обратно в новината

Коментари - България спира Истанбулската конвенция за целия ЕС | Днес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Спасили сме ги:)

А ти гордееш ли се, че в САЩ те отсвириха като употребена уличница?

22 януари 2018 11:58, Българска Патриаршия Становище на Светия Синод на Българската Православна църква – Българска Патриаршия по повод Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие, придобила обществена употреба като Истанбулска конвенция Светият Синод на БПЦ – БП, основавайки се на библейската истина: „И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.“ (Битие 1:27), като изразител на източноправославните християни, които съставляват огромното мнозинство от българските граждани, при зачитане на конституционния принцип за недискриминиране, основано на пол, както и утвърдените норми на международното право за равно третиране на мъжете и жените, подкрепя усилията на международните и европейски институции, както и органите на държавната власт в Република България, за защита на жените от всички форми на насилие, ЗАЯВЯВА, че е против въвеждането чрез Истанбулската конвенция на понятия, несъвместими с българския обществен ред, непознати в националната ни правна система, както и срещу прокарването на идеи, несъвместими с вярата на Светата Православна църква. Самият факт, че Истанбулската конвенция поражда спорове в българското общество относно понятия, които въвежда, буди тревога. Няма обяснение и е неприемливо международен договор, който поражда несъмнено обществено несъгласие, да се внася в Народното събрание за обсъждане и ратифициране, без „Обяснителния доклад”, защото той е източник на тълкуване на волята на законодателя. Предметният обхват на конвенцията е по обществено значими въпроси и общественото обсъждане следва да се провежда преди подписването на конвенцията, а не във финалната фаза на законодателния процес, когато се предлага за ратифициране. Българският парламент с позицията си по Истанбулската конвенция ще даде ясен знак дали се вслушва в гласа на народа или в други гласове. И дали защитава теории, продукт на социалното инженерство и които засягат фундамента на обществото – човека, неговата вяра, семейство и нравствени ценности. За Св. Синод на БПЦ-БП, мотивиран от тази принципна позиция, е несъмнено, че Истанбулската конвенция надхвърля прокламираните цели въз основа на следното: 1. Ясно следва да се каже, че големият проблем на Истанбулската конвенция не е нейният превод на български език, а нейният смисъл. Според чл. 81, параграф последен от Конвенцията, автентични са само английският и френският текст. Следователно, при тълкуването и прилагането на Конвенцията, българският превод (добър или лош) не е меродавен – аргумент за това се съдържа и в чл. 33 от Виенската конвенция за правото на договорите. Мониторингът над България ще се осъществява в съответствие с автентичния текст. Следва да се припомни, че българският текст на международен договор се обнародва в Държавен вестник по правилата на чл. 25 от Закона за международните договори в Република България. В автентичния текст на конвенцията понятието “джендър” (gender, genre) е категорично разграничено от понятието “пол” (sex) като ново, различно понятие, непознато в българския правен ред. Сам по себе си този факт е достатъчен за несъгласие. Полът може да бъде само биологично определен, защото мъжът и жената са Божие творение. 2. В чл. 3 „Определения“ в б. „в“ се дефинира понятието „пол“ ”(gender) за целите на Конвенцията „пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“. 2.1. Азбучна истина е, че определенията в международен договор или в закон относно употребените в тях понятия са ключ за тълкуването на съдържанието им. Очевидно е че определението се отнася до пол, различен от биологичния, защото последният няма потребност от легална дефиниция. 2.2. Не се нуждае от коментар честотата на употребата на термините „джендър”(gender) и „пол” (sex) в Конвенцията, факт показателен сам по себе си, за да внуши какъв е истинският смисъл на Конвенцията и какво преследва, извън благородните цели за защита на жените от насилие и домашно насилие. Тази именно честота на употреба на термина „джендър”(gender) обуславя необходимостта от определение в чл. 3, б. „в“ на понятието „пол“, т.е.„джендър”(gender) в автентичния текст, което статистически се изразява в следното: • Общо в Конвенцията терминът „джендър“(gender), и производните му е употребен 25 пъти (от които 4 пъти в преамбюла), а терминът „пол”(sex) и производните му е употребен 19 пъти, т.е. значително по-малко от дефинираното понятие „джендър”(gender), а в българската версия се употребява само „пол“; • Съвместна употреба на двете понятия се съдържа в чл. 3, б. „в“ и чл. 4, §.3; в преамбюла е записано „sexual violence and the potential for increased gender-based violence“, т.е. ”сексуално насилие” и „насилие, основано на gender - ориентация“. • В „Обяснителния доклад” към Конвенцията: терминът „джендър”(gender) и производните му е употребен 126 пъти, а терминът „пол”(sex) и производните му е употребен 89 пъти. 3. Съществуването на определение за „пол“ или ”(gender)" в автентичния текст в дефинитивна норма в международен договор или в националното законодателство, дори без да се обсъжда съдържанието му, само по себе си е проблем и буди категорично възражение, защото полът е биологично детерминиран – мъж и жена, а не е въпрос на самоопределяне. БПЦ не приема узаконяването на категории като „джендър”, „джендърна идентичност”, полът като „социално изградени роли”, „джендърно разбиране”, „нестереотипни джендърни роли” и пр. 4. При систематическото, логическото и телеологично тълкуване на Конвенцията, а и от нейното заглавие, става пределно ясно, че субект на защита са жените и момичетата, т.е. единият от установените два пола. В този смисъл наличието на това определение за „пол“ или (gender) в автентичния текст е в противоречие със заглавието на Конвенцията и е извън контекста, освен ако не цели да се разшири обхватът на защита, какъвто е настоящият случай. Или най-общо, в предметния обхват на защита чрез понятието (gender) попадат и лицата, които се определят със социален пол, различен от биологичния, а не само жените и момичетата. 5. Определение за (gender) не се съдържа в нито един от изброените в преамбюла на Истанбулската конвенция международни договори и актове. В националното ни законодателство не се дава определение за „пол“, нито се дефинират понятията „мъж“ и „жена“. Неубедителни са твърденията, че в конвенцията не се въвежда понятието „трети пол“, тъй като в определението за пол или (gender) в автентичния текст на Конвенцията се влага съдържание, различно от двата биологични пола, макар това да не е изрично записано като „трети пол“. Некоректно е да се твърди, че понятието „пол“ или (gender) в автентичния текст се употребява само за целите на Конвенцията, тъй като най-общо в механизмите за нейното прилагане има редица задължения за промяна на националното законодателство. Според чл. 5, ал. 4 от Конституцията предимство имат международните договори пред националното законодателство, ако им противоречи. Законите следва да бъдат в съответствие с Конституцията, което по необходимост би довело до конституционни промени. Българската конституция е ясна по отношение на принципа на недискриминация, включително и на основата на пол. Според чл. 6, ал. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Остава открит въпросът как се съвместява конституционното понятие „пол“ и понятието „пол“ по конвенцията, така както текстът е внесен на български език в Народното събрание. 6. Будят безпокойство използваните изрази за взимане на мерки за изкореняване на обичаите и традициите, свързани със „стереотипните роли за мъжете и жените” (чл. 12, ал. 1 от Конвенцията). 7. Чл. 4. §. 3 от Конвенцията гласи: „Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция от страните, по-специално мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, идентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут.“ Несъмнено тази норма няма необходимост от тълкуване, защото разпоредбата е категорична – има изброяване на пол и социален пол – „sex“ и „gender“. 8. Ето защо, чл. 6 от Конвенцията не задължава държавите да прилагат “политики, основани (на пола), както гласи българският превод, а да прилагат джендърна политика (genderpolicy), както гласи автентичният текст. Несъмнено за Св. Синод е, че тези две разпоредби - чл. 4, параграф 3 и чл. 6 от Конвенцията определят цялостното й прилагане в националното право. Резерви и декларации по тях са недопустими по смисъла на Конвенцията. 9. В т. 53 от „Обяснителния доклад” на Конвенцията става ясно кои групи хора са включени в обхвата на защита – „Определени групи индивиди може също да търпят дискриминация на базата на половата си идентичност, което с прости думи означава, че социалният пол, с който те се идентифицират, не е в съответствие с биологичния пол, който им е бил приписан при раждането. Това включва категории индивиди, като например трансджендър и транссексуални хора, кросдресъри , травестити и други групи хора, които не отговарят на това, което обществото е установило като принадлежащо към категориите „мъжки“ и „женски.“ 10. В Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2017 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване от Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (COM(2016)0109– 2016/0062(NLE) се казва: • т. „И“ - като има предвид, че трябва да се предприемат мерки за справяне с нововъзникващото явление онлайн насилие, основано на пола, включително оскърбително отношение, тормоз и заплахи, особено на млади жени и момичета и ЛГБТИ лица; • т. „С“ като има предвид, че някои групи жени, като например жените мигранти, жените бежанци и кандидати за убежище, жените и момичетата с увреждания, жените ЛБТИ и жените от ромски произход, са застрашени от множествена дискриминация, поради което са още по-уязвими към насилие, поради мотиви, подхранвани от сексизъм, заедно с расизъм, ксенофобия, хомофобия, трансфобия или интерсексфобия, както и дискриминация, основана на възраст, увреждане, етнически произход или религия. От тези текстове на Резолюцията става ясно, че за Европейския парламент на Европейския съюз не само жените ЛБТИ, а всички ЛГБТИ лица са субекти на защита по Конвенцията и следователно не може да се твърди, че тази категория лица не са включени в Истанбулската конвенция. 11. Обезпокоени сме от съдържанието на чл. 12 от Конвенцията, в който държавите-страни по Конвенцията трябва да предприемат мерки за включване в учебното съдържание „на учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола”, както и от философията, вложена в чл. 14 от Конвенцията „за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.“ 12. Пределно ясно е, че чл. 78 „Резерви“ на Конвенцията в предметния си обхват не включва коментираните спорни текстове, освен да се направи резерва срещу самия чл. 78, което по същество е невъзможно. 13. По отношение на предложенията да се приеме тълкувателна декларация от българския парламент, следва да се посочи, че такива са направени от Полша Литва и Латвия при подписване на Конвенцията и от Полша при ратификацията й. По ратификацията на Полша има възражения от други държави - Швейцария, Австрия, Холандия, Швеция, Норвегия, Финландия, че тълкувателната декларация на Полша представлява по същество резерва към Конвенцията, което е недопустимо според чл. 78, т.е. тази декларация не се признава. В международното право на договорите тълкувателните декларации нямат правна сила и не могат да се противопоставят на съответния международен договор, ако това не e изрично предвидено. 14. Самата Конвенция дава принципна възможност същата да бъде изменена на основание чл.72, но това е практически трудно осъществимо. Уважаеми народни представители, Всяка власт е от Бога и в обществото трябва да се постигне съгласие, което е за добруването на българския народ и е в съзвучие с мотото на българското председателство на Европейския съюз – Съединението прави силата. Св. Синод не подкрепя Конвенцията, заради задълженията за предприемане на законодателни и други мерки от страна на държавите да въвеждат понятия и принципи, противоречащи на обществения и правен ред и изконни нравствени ценности. България има национални закони, които осигуряват защита срещу насилия въобще, включително и домашно насилие. Водени от горното и загрижени за бъдещето на нашия народ като негови духовни архипастири, призоваваме Народното събрание да се вслуша в гласа на народа и да не ратифицира Истанбулската конвенция, чрез която се въвеждат понятия, които влизат в остро противоречие с нашата православна вяра, национални традиции и правна система. Свещен отечески дълг на Св. Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия е да припомни на Божия народ думите на Св. Библия: „Горко на ония, които злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината считат за светлина, и светлината – за тъмнина, горчивото считат за сладко, и сладкото – за горчиво!“ (Ис. 5:20). ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД + НЕОФИТ ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ И МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ ЧЛЕНОВЕ НА СВ. СИНОД: † СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАНИКИЙ † ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ † ЛОВЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ ГАВРИИЛ † ПЛОВДИВСКИ МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ † ДОРОСТОЛСКИ МИТРОПОЛИТ АМВРОСИЙ † ЗАПАДНО- И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИ МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ † ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАН † НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ † РУСЕНСКИ МИТРОПОЛИТ НАУМ † СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ КИПРИАН † ВРАЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ НАМЕСТНИК НА ОВДОВЕЛИЯ ВИДИНСКИ ЕПАРХИЙСКИ ПРЕСТОЛ

Гордеем се! А ти, уважаема, си събери назидателния тон. Лъгахте, мазахте, не ви мина номера.

Срам и позор за България!

Тъпото кате пак реши да раздава назидание и сега видите ли не хората са причина да си спрът гаврата с тях а ''решение'' на КС...Та ние винаги сме първенци бе кате - по бедност, по корупция, по кражби на властващите защо ти е тъжно и че за тази гавра с природата сме първи по отричането и.. Кате страни които са я подписали са си сложили и допълнения че само което отговаря на тяхната Конституция, на техния правен ред който би следвало да е на първо място а не някаква простотия подписана от теб без допитване до хората тихом мълком я приемат...Получили са хората инструкция как да си ползват акъла която ти не си получила явно по рождение

И ние сме дали нещо на света!

Това доказва за пореден път, че българите сме единствените носители на Светлината и Доброто! Отново спасихме ЕВропа от унищожение, както навремето Тервел го е направил :)

РЕШЕНИЕТО Е НА КС НА БЪЛГАРИЯ !!!! НЕ НА ТЕБ И ТВОИТЕ ИЗВРАТЕНЯЦИ ПИКЛО !!!!! ЗАТОВА НИ МРАЗИТЕ И ОТКРИТО ПОДКРЕПЯТЕ ЦИГАНИТЕ !!!! НО КОЛЕЛОТО СЕ ВЪРТИ !!!!! ГАДИНА МРЪСНА !!!

глупости!!!! Ето списък с това кой е ретифицирал, не е само БГ. Форумци мислете инак ще ви водят за носа!!!!! https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures

Пич, днес не 1 април, посмали малко!

ГОРДЕЕМ СЕ, но не и с теб ТРАВЕС*ИТ такъв. От кЪдЯ на кЪдЯ ще си моето лице пред света. Аз никога не съм имал по нагъл и по грозен представител.

Ами гордеем се естествено. Ама дали сме само ние от целия ЕС не знам.

Основно малоумници.

Глупости!!! Срам и позор сте вие подлоги, които сервилничите на всякакви господари и нямате осбствено мнение. България има собсвено мнение и си го защитава. Така трябва да се отнасяме с всички неща. Не като подлоги!!!

Както се отнасяш с другите, така ще се отнасят и те с тебе.

И тоя травестит ли е обиден нещо ? Айде взимай си чантето и на пиацата.

Голяма, неочаквана победа за нормалността у нас и по света.

Тази конвенция не е за защита на жените, а за прокарване под парвана, че е такава, закон за равноправие на всякакви хомо, би и три сексуални и тяхната защита да си правят каквото искат, да се самоопределят какъв пол са и да си избират в мъжката или женската тоалетна ще ходят и да се дава избор на децата да се самоопределят как се чувстват - повече като момиченца или момченца и родителите да ги подкрепят в това. Това е толкова гнусна конвенция все едно да се приеме конвенция за некрофили, зоофили и т.н. и ако се чувстват като такива закона да ги защитава.

Абсолютно изкривено се поднесе "истината' за ИК и едва ли някой от всезнайковците тук я е чел. Но живи и здрави всички, гордейте се, ще ви поздравят по радио Позитано...

Браво. А за ислямския свят също ли спряхме Конвенцията?

Как пък ще сме само ние? На тая от къде ѝ идва информацията? А дори наистина да бяхме само ние, какво от това? България все още е суверенна държава, въпреки усилията на политиците ни да станем васали на тоя или оня.

ратифицирали. Ама те не са в ЕС, сори.

Не ви щем джендарския, ислямистки, гмо-, лъжлив, грабителски ЕС.

Последни в еди какво си , последни в незнам какво си ! Нрав ли е , инат ли е , глупост ли !!! Абе древна нация сме си със сигурност .

Каква трагедия за ЕС!!! Че кой пречи на държавите да прилагат конвенцията, без да я налагат на другите. Какво значение има кой я е ратифицирал и кой - не. Важното е кой я прилага. Турция като я е ратифицирала какво? Цъфнаха и вързаха!

КОЯ БУКВА СИ ? ИЛИ СИ АДЕПТНО ТРЕПТЕНЕ ? :)

Абе на тази нема ли кой да и спретне един хуибав домашен бой

ГОРДЕЯ СЕ И ОЩЕ КАК!!!

И после пак питайте защо се провежда хибриден геноцид над българите от глобалните бандити по света и у нас.

Значи, България не е роб на ЕС, а ЕС е роб на България :)))) Казах ви, че Костов прецака ЕС :)))

Тая нагло лъже, по стар герберастки обичай! България съвсем не е единствената страна, отказала ратификация на джендърското безумие!

НЕ на Конвенцията. Който не му изнася, да предложи референдум пък да видим тогава. Българина може и да е толерантен, ама си държи на традиционните ценности.

Ма, разбира се, на България й беше връчена тази мръсна роля вероятно от същия този Брюксел! Има една съседна статия от невролог, че сапунките са обида за мозъка! Още по- обидно е, че подобни сценарии се разиграват и в реалността!

И агресивното, грабителско нато. Вън американските бази от България. Китайците да дойдат.

Госпожо Захариева, да БЛОКИРАМЕ и "КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА МИГРАЦИЯТА" която ще се приеме на конференцията на 10 и 11 декември 2018 г. в МАРАКЕШ, Мароко ... АКО ВИЕ Я ПОДПИШЕТЕ, така както стана с джендърската Истанбулска конвенция от 2011 г. и GREVIO.

Yann

Напротив! Точно най-скритото от нея беше извадено на показ: 1. Вратичката към повече от два пола; 2. "Социалните" роли на половете; 3. Идеологичните учения за деца; 4. Вездесъщият орган ГРЕВИО; И 8оче една камара боклуци! Да, чел съм я, при това в оригинал.

Не се коси толкова, Кате, за ИК. Наистина е по-важно държавите, които са я ратифицирали, да я прилагат. Само дано не я прилагат като Турция, която я е ратифицирала още през 2012 г., но само 3 г. по-късно станахме свидетели как я прилагат по площадите след "преврата" срещу "приятеля Му Тайпи";)

""Изкривено'' е май за такива като вас, защото всяка страна си има нрави и традиции копито са залегнали в наказателните юридически закони и те са на първо място пред измислени писания на някакви дето решили да си оправдаят високите мангизи на чужд гръб.. ЗАКОНЪТ е над всичко ама госпожата дето и м-р на правосъдието беше след м-р на магистралите даже и това не е разбрала.

Абе, "толерантен", "толерантен", ама не чак толкова, че да си даде децата на джендармеристите. Да се гаврят с тях.

Знаем, знаем. Само "унокрасивите" сте я чесли, останалите сме дебили и нищо не разбираме. Знаем, знаем! :-)

Аз

Значи, ВСЯКА СТРАНА в ЕС можела да прилага конвенцията, ако реши, само ЕС, горкия, не можел. Че какво е ЕС?! Да не е нещо различно от съставящите го държави?! Да, де... Антиевропейците, като интелигентни хора, знаем, че е нещо различно, ама не очаквах, честно казано, еврастите да се окажат толкоз тъпи и да си го причнаят в почти прав текст. Ай да го кажем по друг начин - България е запазила СВОБОДАТА на ВСЯКА ДЪРЖАВА да ИЗБИРА дали да прилага или да не прилага конвенцията и е отнела правото на ЕС да ограничава СВОБОДАТА на държавите, като им НАЛАГА НАСИЛА мнението на няколко чиновника от Брюксел. Комай наистина имаме повод за гордост...

и ний сме дали нещо на света. добре че сме първите които се опълчват на педалите

Ами... разкажи ни де. Кажи с 2 изречения, защо аджеба ни е необходимо това нещо?

Как няма да се обиди като българите и казаха че подписа и НЕ значи нищо за тях...

дайте да я напукаме някъде

А конституционния съд се назначава от родната мафия. Значи родната мафия моделира ЕС... Ще вземат да ни изгонят...

Тая "кака" пак лъже най нагло,тия гербаджии се въртят като калайджии ,не само България а и други нормални държави отхвърлиха конвенцията,така ,че споко,не се пъчете толкоз,а що се отнася за отношението на "европейците"към нас-знаем си го -пет пари не дават нито за нас ,нито за Бочко и компания..стига сте лъготили,че ставате смешни и жалки,има да подсмърчате и потривате ръце на опашката ....

ГОРДЕЯ СЕ ЧЕ СЪМ БЪЛГАРИН.... ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ.... Слава БОГУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Горда Стара планина До ней Дунава синей Слънце Тракия огрява Над Пирина пламеней