Цветът на сградите в Поморие ще се определя със специална наредба. Тя бе приета на редовно заседание на местния Общински съвет. Предложението е внесено от кмета на общината Иван Алексиев, а целта е да се постигне повече хармоничност и да се допълни цялостната визия на градските пространства, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Посредством приетата Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли ще се въведе единен механизъм и ще бъдат обособени точни критерии за създаване на разпознаваем облик на града. Ще се въведе ред и ще се преустанови практиката за вземане на единични решения за отделните зони.

С изменението на Закона за устройство на територията от месец март 2019 г. бе въведено правото на общините сами да определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради; реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения; улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.

Именно в приетата наредба се определят конкретни изисквания за изброените обекти, включително и за такива с характерно въздействие, посочват от пресцентъра на общината.

Изискванията за отделните компоненти на градската среда и техните елементи са посочени в приложенията към наредбата. Въведени са и правила с цел съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения, както и за координиране на подземното с надземното улично строителство. В приложенията са включени пешеходните и търговските улици в града, с оглед възможни изключения при паркиране в имотите, цветовото фасадно оформление на сградите в жилищни комплекси. Определени са и зони с особени характеристики, за които са разписани специфични изисквания с цел интегрирането им в градска среда.