Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на СНЦ "Местна инициативна рибарска група - Поморие" даде възможност за изпълнение на проекти в подкрепа на местни сдружения и бизнес, съобщава БТА.

Някои от подадените предложения, свързани с подобряване качеството на живот, екологичните дадености и диверсификация на рибарството са подписани.

Проектът на Ловно рибарско дружество "Гларус" предвижда реконструкция и преустройване на съществуващата сграда, собственост на дружеството, намираща се в центъра на Поморие. Тя трябва да се превърне в образователен и експозиционен център за представяне на морското културно наследство. Проектът ще се изпълнява по Процедура "Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район".

Рибарско сдружение "Нептун - Поморие" е бенефициент по проект, предвиждащ закупуването на оборудване включително и спасително такова, както и работно облекло и други. Предвиденото оборудване е необходимо с оглед подсигуряване възможността на рибарската общност за успешно и устойчиво практикуване на един от най-древните и традиционни за територията занаяти - рибарството. В допълнение по проекта се включват дейности по насърчаване на устойчиви практики, които оптимизират използването на рибните ресурси и предлагат нови източници на приходи за рибарските райони. Проектът се изпълнява по Процедура "Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ "Поморие" за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата".

Частен бенефициент, представител на местния бизнес, е спечелил проект по процедура Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на Поморие, включващ оборудване за рибен ресторант и закупуването на модерни съоръжения за атракции, които ще бъдат разположени в обекти близки до интензивния поток на хора.

През настоящата година МИРГ "Поморие" планира прием по десет процедури от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури. Информацията обяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев и ръководител на Управляващия орган на ПМДРА по време на първото заседание на Комитета за наблюдение, с което бе обявено и официалното стартиране на Програмата. Нейният общ бюджет е малко над 237 млн. лева безвъзмездна финансова помощ, като разпределеният финансов ресурс от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури е в размер на 84 млн. евро или 70 на сто от общия бюджет, припомня БТА.