Средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 година е 110 762, което представлява малко под 5 на сто от общия брой на наетите в страната, става ясно от обобщените данни на Националния статистически институт. Обобщените резултати от годишния отчет по труда за отчетната година на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Бургас сочат, че в сравнение с 2020-а броят на наетите лица в област Бургас се увеличава с 2527 души или с 2,3 на сто.

Увеличение на наетите е регистрирано в тринадесет икономически дейности - най-значимо в "Хотелиерство и ресторантьорство" - почти 19 на сто. Следват "Финансови и застрахователни дейности" (6,8 на сто) и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" (5,6 на сто). Намаление се наблюдава в 6 от общо 19 икономически дейности - в "Операции с недвижими имоти", където е отчетен спад от 10 на сто и "Транспорт, складиране и пощи" - 5 на сто.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Преработваща промишленост" - съответно 16,1 и 15,9 на сто. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 г. област Бургас заема 4-то място сред 28-те области в страната.

Средната брутна годишна работна заплата за 2021 г. е 14 852 лева при 18 733 лева за страната. В сравнение с останалите области по показателя средна брутна годишна работна заплата област Бургас се нарежда на 12-то място. Най-висока средна годишна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 25 724 лева, а най-ниска в областите Благоевград - 12 226 лв., Кюстендил - 12 719 лв. и Видин с 12 855 лева.

Националната статистика отчита, че средната брутна годишна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо 2020 година с 10,2 на сто. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Хуманно здравеопазване и социална работа", където отчетеният ръст е почти 30 на сто. Прави впечатление, че спрямо 2020 година средната годишна работна заплата през 2021 година нараства в обществения сектор с 14,5 на сто, а в частния сектор - с 8,5 на сто.