Българската агенция по безопасност на храните е затворила предприятие за производство на сладолед във Варна, съобщават от Агенцията.

Действието е било предприето заради следните нарушения: при производството на сладолед се влагат суровини с изтекъл срок на годност, неправилно се съхраняват суровини и храни, има несъответствия в хигиенното състояние на обекта, лоша е хигиената на персонала, както и липсват записи за проследимост.

За констатираните нарушения на бизнес оператора е връчен акт за установяване на административно нарушение.

В периода от 26.06. до 14.07.2023 г. инспектори от отделите "Контрол на храните" при Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) извършиха общо 65 проверки, при които са издадени 7 предписания за несъответствия по материално-техническата база на обектите, неправилно етикетиране и други, добавят от БАБХ.

Целта на проверките е установяване съответствието на обектите с изискванията на действащото законодателство, което включва спазване изискванията на технологичната документация за производство на сладолед; входящ контрол на суровини и материали; използване на влаганите добавки; спазване изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите; проследимост на различни партиди готов продукт и изпълнение на вътрешно мониторинговите програми.