След близо 12-часови дебати в два поредни дни Общинският съвет прие бюджета на Варна за тази година, съобщи БТА. Общата му рамка е 764,2 милиона лева. Планът е собствените приходи на общината през тази година да достигнат 369,1 милиона лева, което е 52 процента от общите постъпления. Очакваните приходи за делегирани от държавата дейности са 338,5 милиона лева. По европейски програми и проекти се очаква да бъдат привлечени 56,5 милиона лева.

С най-голям относителен дял в бюджета е функция "Образование". За нея са заделени 263,4 милиона лева, с близо 24 милиона повече в сравнение с предходната година. Съветниците одобриха в подобряване на инфраструктурата и модернизиране на базата да бъдат инвестирани 14,6 милиона лева. Заложено е увеличение на заплатите на педагогическия персонал средно с 8,4 процента.

Снимка: БТА

Капиталовата програма на общината за тази година е 206 милиона лева. От тях почти 161 милиона са предвидени от бюджета, а останалите - от оперативни програми и други финансови инструменти. Сред акцентите в програмата са ремонт и поддържане на уличната мрежа, благоустрояване на междублокови пространства, като инвестиции ще се правят във всички райони на града.

За здравеопазване в общинския бюджет са заложени 41 милиона лева. За общинската инвитро програма са планирани 441 000 лева. Приоритетите в областта на общинското здравеопазване са насочени към финансирането на медицинското обслужване в здравните кабинети в детските и учебните заведения. За ремонти на детски ясли и градини са предвидени малко над 1,3 милиона лева.

Снимка: БТА

Близо 40,5 милиона лева са средствата за социално осигуряване, подпомагане и грижи. За асистентска подкрепа, включваща почасова социална услуга в домашна среда, са заделени 5,1 милиона лева.

Макрорамката на функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" е 200 милиона лева. В тази сума са и парите за чистотата на града - 47 милиона лева. За основни ремонти на пътна мрежа са планирани 81,2 милиона лева. Разширяването на зоната за платено улично паркиране в града с въвеждането на т. нар. "Зелена зона" ще струва 8,9 милиона лева.

Сферата на културата ще разполага с около 26,5 милиона лева. Над 4,4 милиона от тях са планирани за финансово подпомагане на международни и местни прояви, чиито домакин е Варна. Общинският фонд "Култура" през тази година ще е с бюджет от 1,8 милиона лева.

За сектора на спорта през тази година ще бъдат осигурени 11,7 милиона лева. Около 2 милиона от тях са за подкрепа на международни, национални и местни състезания, детско-юношески турнири, студентска универсиада.