Кампания за набиране на кандидати за приемни семейства обявиха Агенцията за социално подпомагане и Община Варна. Това временна мярка за закрила на деца в риск, а грижата представлява дейност, за която е предвидено месечно финансово възнаграждение. Кандидатите за професионално приемно семейство получават базово обучение по утвърдена програма от Министерството на труда и социалната политика. Основна цел на кампанията е да се подкрепи процесът на деинституционализация на деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. 

Валентин Пранджев, администратор на проекта - Приемната грижа коментира пред БНР, че това е поемане на отговорност за живота, здравето и възпитанието на детето, без придобиване на родителски права. Приемният родител трябва да е добре информиран какво представлява тя, за да е сигурен в решението си и в собствените си възможности. Той трябва да прояви любов, търпение и толерантност към детето, за което е отделил време и място в живота си, обясняват експертите.

 Дейностите по кампанията включват набиране, оценяване и утвърждаване на кандидатите за приемни семейства, обучение и взаимно адаптиране, а впоследствие и настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, както и осигуряване на подкрепа и наблюдение от социалните работници.

Кандидатите за приемни родители трябва да отговарят на следните критерии:

- Да са пълнолетни лица в добро здраве и с достатъчно време и желание да се грижат за едно или повече деца;

- Да притежават минимум образователен ценз - основно образование;

- Да не са осъждани с влязла в сила присъда или срещу тях да е образувано наказателно производство, което не е завършило;

- Да не са поставени под запрещение;

- Да не са с ограничени или отнети родителски права;

- Да могат да осигурят подходящи материални условия за отглеждането и възпитанието на дете;

- Да могат да осигурят на детето лично пространство в жилището си;

- Да не страдат от СПИН и болести по чл.61, ал.1 и чл.146, ал.1 от Закона за здравето;

- Да бъдат готови да си партнират със социалните работници от различни институции в процеса на оценяване и след настаняването на детето.

При избора на приемни родители от значение е и нагласата на останалите членове на семейството. Периодът за утвърждаване на кандидат-приемен родител включва: проучване и оценката на кандидатите за приемно семейство в рамките на 4 до 6 календарни месеца от датата на подаденото заявление по местоживеене, както и обучение. За дейността е предвидено месечно финансово възнаграждение.

Лицето, което желае да стане приемен родител, подава документи подават в информационния център или деловодството на общината. Когато кандидатът е от друго населено място, подава заявление по образец до кмета на съответната община по местоживеене. Необходимо условие е общината да бъде партньор по проект "Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила", Компонент 1.