Националната агенция по преходите (НАП) излезе с официална позиция по повод интервю на един от гръцките бизнесмени, които твърдят, че са били изнудвани итормозени от групата около Нотариуса. По думите им натиск им е бил оказван от много и различни места - прокуратура, полиция, данъчни... НАП - една от визираните институции заради нейна служителка - началничката на сектор "Ревизии" в София Фиданка Йоневска, направи своите уточнения във връзка с твърденията на гръцкия гражданин Анастасиос Дикос.  

На "Данаос Девелопмент" (фирмата-съсобственик в Sofia Ring Mall, чиито краен собственик Джон Кустас е свързан и със съдружие в гръцката компания, притежаваща франчайза на ИКЕА на Балканите - бел. ред.)  са били извършени общо 16 проверки - една за установяване на факти и обстоятелства и 15 за прихващане или възстановяване с цел да се установи има или не основание за възстановяване на ДДС. Тези контролни производства са традиционни в случаите, когато има искане за възстановяване на ДДС от страна на дружествата, коментират от НАП.

Спрямо "Данаос Девелопмент" са образувани и 4 ревизии за установяване на задълженията за данък върху добавената стойност, като първата е била в периода декември 2018 - октомври 2018 г., а последната март 2021 до юни 2021 г. "Важно е да се изясни, че цитираната в интервюто г-жа Фиданка Йоневска е възложила една от извършените 4 ревизии. Освен това ревизиите не се извършват от един човек, а от екип", пишат от приходната агенция.

Спрямо Йоневска в НАП са постъпили няколко сигнала за конфликт на интереси (служителката на НАП притежава къща в съседен на имотите на компанията парцел и между тях имало съдебни спорове - бел. ред.). Първият е от КПКОНПИ. В него се предоставя информация за подаден при тях сигнал, но без да прилагат самия сигнал, пишат от НАП. Твърденията са, че Йоневска съжителства на съпружески начала с лице, което има участия и собственост в няколко търговски дружества, по отношение на които тя e упражнявала правомощия по служба. В НАП е образувана предварителна проверка, при която не са събрани достатъчно доказателства за осъществени правомощия спрямо визираните лица от страна на Йоневска, заявяват от приходната агенция.

Вторият сигнал е от 11 януари 2022 г. и е подаден от "Данаос Девелопмент" ЕАД . Той съдържа данни за конфликт на интереси по отношение на Йоневска. В НАП е образувано производство за установяване на конфликт на интереси, което установява наличието им. Решението е обжалвано от служителката им, като на 4 август 2023 г. е потвърдено от Административен съд София-град. На 27 март 2023 г. Върховният административен съд отменя решението на първоинстанционните магистрати, като не установява наличие на конфликт на интереси. Решение №3247/27.03.2023 г. на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

До окончателното произнасяне на съда по казуса, Йоневска не е отстранявана от работа.

Има подаден от КПКОНПИ и трети сигнал срещу Йоневска за конфликт на интереси. Той е с идентично съдържание като предходните. По тази причина НАП е информирала КПКОНПИ, че вече е образувано такова производство, по него има влязло в сила съдебно решение и не следва да се предприемат допълнителни действия. В резултат на решението на ВАС, по отношение на Йоневска не е имало обстоятелства, които да доведат до налагане на административна санкция - глоба и освобождаване от заеманата длъжност (чл. 80 от ЗПКОНПИ).

По повод твърденията за конфликт на интереси по отношение на фирмите за търговия с горива "Сакса" и "Круиз", освен решението на ВАС, което отхвърля наличието на конфликт на интереси, е съществено да се отбележи, че "Сакса" ООД е регистрирано в ТД на НАП "Големи данъкоплатци и осигурители". Това е компетентната териториална дирекция, а не ТД на НАП София, където работи Йоневска като началник на сектор "Ревизии", заявиха от НАП.