Евродепутатите призовават за забрана на "златните паспорти" и за правила на ЕС за "златните визи", съобщиха от пресслужбата на Европейския парламент.

Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) одобри днес с 61 гласа "за" при 3 "против" и 5 "въздържал се" проектодоклад.

Забрана на "златните паспорти"

Членовете на ЕП подчертават, че схемите за "гражданство срещу инвестиции", при които граждани на трети страни могат да получат права на гражданство в замяна на инвестиции, са "неприемливи от етична, правна и икономическа гледна точка и представляват редица сериозни рискове за сигурността". Така наречените "златни паспорти" подкопават същността на гражданството на ЕС и трябва да бъдат постепенно премахнати, настояват те.

В текста се призовава да се събира "значим процент" от направените инвестиции, който да продължи да се събира, докато се премахнат схемите за "гражданство срещу инвестиции", и за неопределено време що се отнася за схемите за "пребиваване срещу инвестиции", т. нар. златни визи.

Членовете на ЕП изразяват съжаление за липсата на всеобхватни процедури за проверка и за това, че сегашната система позволява последователно подаване на заявления в различни държави членки, като се разчита на проверки, извършвани от недържавни субекти.

Правила за "златните визи"

Като се отбелязва разликата в сериозността на рисковете, свързани със схемите за "пребиваване срещу инвестиции", които дават на чужденците право на пребиваване в замяна на финансова вноска, в проектодоклада се настоява за общи правила на ЕС за хармонизиране на стандартите и засилване на борбата с изпирането на пари, корупцията и укриването на данъци. Членовете на ЕП изискват:

- строги цялостни проверки (включително на членовете на семейството и на източниците на средства), задължителни проверки в системите на ЕС за правосъдие и вътрешни работи и процедури за проверка в трети страни;

- задължения за докладване от страна на държавите членки, и

изисквания за минимално физическо пребиваване (за кандидатите) и активно участие, качество, добавена стойност и принос към икономиката (за техните инвестиции).

Евродепутатите предвиждат и схема за "уведомяване и консултации", която да позволи на други държави членки да се противопоставят на издаването на "златна виза".

Предупреждение относно ролята на посредниците

В доклада се подчертава, че посредниците за тези схеми не са нито прозрачни, нито се водят на отчет, като се призовава за забрана на участието им в схемите за "гражданство срещу инвестиции", и за "строга и обвързваща регулация" за схемите за "пребиваване срещу инвестиции". Членовете на ЕП искат да се сложи край на маркетинговите практики, при които се използват символи на ЕС или се изтъкват предимствата на гражданството на ЕС, и искат рамка за санкции.

В текста се отправя искане към Комисията да окаже натиск върху трети държави, които се ползват от безвизово пътуване до ЕС, да премахнат своите схеми за "гражданство срещу инвестиции" и да реформират своите схеми за "пребиваване срещу инвестиции".

Докладчикът София ин 'т Велд (Renew, Нидерландия) коментира: "Да си гражданин на ЕС или да пребиваваш в него е в основата на това, което Съюзът въплъщава: свободата и правата. Гражданството е право, а не стока, която може да се купува и продава. Правителства на държави членки продават това, което не им принадлежи, като използват репутацията на ЕС за печалба. Техният циничен бизнес застрашава общата ни сигурност."

Следващи стъпки

Членовете на ЕП ще обсъдят и гласуват доклада на следващата пленарна сесия (7-10 март). Ако бъде одобрен от пленарната зала, Комисията ще трябва да изготви законодателно предложение или да обоснове решението си да не го прави.

Контекст

Най-малко 130 000 души са се възползвали от схемите за гражданство или пребиваване срещу инвестиции в ЕС в периода 2011-2019 г., които са донесли приходи на съответните държави в размер на над 21,8 милиарда евро. В три държави членки има схеми за КТИ: България (където правителството е внесло проектозакон за прекратяване на схемата), Кипър (понастоящем обработва само заявления, подадени преди ноември 2020 г.) и Малта. Дванадесет държави членки имат схеми за "пребиваване срещу инвестиции", като всички те се различават по размер и възможности за инвестиране, както и по стандарти за проверки и процедури.