Служебното правителството одобри присъединяването на България към Съвместната декларация на министрите от Вишеградската група и от подкрепящи държави членки, съобщиха от пресслужбата на Министерският съвет.

Документът се отнася за бъдещето на Кохезионната политика за следващия програмен период след 2027 г. в областта на икономическото, социалното и териториалното сближаване. Декларацията е инициирана от Чешкото ротационно председателство на групата. Освен Полша, Унгария, Чехия и Словакия, тя получава подкрепата на България, Румъния, Словения, Хърватия, Естония, Литва, Латвия.

Страните изразяват готовност за съвместно сътрудничество при преговорите по бъдещата законодателна рамка и възможностите за координиране на националните позиции. Очаква се през следващата година Европейската комисия да представи законодателния пакет от регламенти по политиката за сближаване.

За ориентирано към резултати изпълнение на инвестициите, от ключово значение е осигуряването на рамка от предвидими, прозрачни и опростени правила за управление на финансирането и подкрепата на териториални подходи. Уеднаквяването на правилата за управление на финансиращи инструменти със сходни цели ще доведе до намаляване на административната тежест и ще спомогне за осигуряването на координация и допълняемост между инструментите.

В документа са разгледани предизвикателствата пред ЕС, като руската инвазия в Украйна, климатичния и цифровия преходи, негативните демографски процеси, както и на ролята на политиката за справяне с тях. Отправя се призив за продължаване на подкрепата за справедливия преход. Потвърждава се потенциалът на Кохезионната политика да допринася за реализирането на приоритетите от Европейския дневен ред, като инвестира в знания и умения, заедно с действията срещу бедността и социалното изключване. Обръща се внимание и на необходимостта от стабилно и устойчиво финансиране за Кохезионната политика.

Присъединяването на България към Съвместната декларация ще допринесе за утвърждаването на нейната позиция и по-добрата защита на българския интерес по ключовите аспекти на Кохезионната политика в бъдещите преговори по правната рамка за сближаване на ЕС за следващия програмен период, след като бъдат представени конкретни законодателни предложения от страна на Европейската комисия.

Вишеградската група е създадена през 1991 г. от президентите на Чехословакия и Полша и министър-председателя на Унгария. Първоначално групата е наричана "Вишеградска тройка", а след разделянето на Чехословакия на две самостоятелни държави Чехия и Словакия се преименува на "Вишеградска четворка". Създаването на формата е мотивирано от стремежите на държавите-участници към устойчиво икономическо развитие и засилване на сътрудничеството в регионален план. Междуправителственото сътрудничество в рамките на групата се координира от Председателство, което се поема от всяка страна член на ротационен принцип, с мандат за една година. В периода 1 юли 2023 - 30 юни 2024 г. Чешката република е председател на Вишеградската група.