Зам.-кметът на София Дончо Барбалов е внесъл доклад в Столичния общински съвет със Стратегията за управление на общинския дълг до 2026 г. Тригодишният документ се подготвя въз основа на Закона за публичните финанси и опита, който е натрупан през годините. Прогнозите, които се правят за обслужването на общинския дълг, са до 2051 г., съобщи на фейсбук страницата Барбалов.

Той публикува и видео в Ютюб, в която обяснява какво предвижда стратегията.

Въпреки икономическата криза, политическа криза и сериозното напрежение в света, свързано с войната в Украйна, Столичната община продължава да е финансово стабилна и да удовлетворява всички критерии, които да поддържат инвестиционен рейтинг и стабилна перспектива, е отбелязано в Стратегията.

За общинските проекти с чувствителна обществена значимост, за реализирането на които не са налични други източници на финансиране, Столичната община успешно привлича дългосрочен ресурс от международните финансови институции.

Към 31.12.2022 г. дългът на Общината е в размер на 638,7 млн. лева.

Предложената Стратегия за управление на дълга на Столичната община определя цялостния процес по управлението на дълга на общината. В нея са формулирани целите, насочени към удовлетворяване на потребностите от дългово финансиране на общината, ограничителните условия на нормативните актове и макроикономическата среда, както и потенциалните рискове, свързани с управлението на дълга.

Управлението на дълга на Общината обхваща следните дейности:

- всички дейности по поемането на дълг чрез емисии на ценни книжа на местни и международни капиталови пазари;

- всички дейности по поемането на дълг чрез договори за заеми;

- действията по отчитането и обслужването на дълга;

- действията, свързани с извършването на различни финансови сделки и операции, целящи намаляване на рисковете произтичащи от структурата на дълга и оптимизирането на неговото обслужване;

- действия свързани с издаването на гаранции за задълженията на дружества, в чийто капитал общината има мажоритарен дял;

- избор на финансови посредници по издаване на дългови ценни книжа;

- управление на паричните средства и поддържане на ликвидност, така че да се обезпечат плащанията по дълга.

Публичното оповестяване на стратегията и достъпа на широката общественост до нея, както и откритостта на процесите по управление на общинските задължения са ключови фактори за осигуряване на прозрачност на управлението на дълга на Столичната община и укрепване на взаимоотношенията ѝ с кредиторите, инвеститорите и агенциите за кредитен рейтинг.