На територията на Поддържан резерват (ПР) "Сребърна" започна последната част от строителството на обект "Западен канал с преливник", съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. Дейностите започнаха в началото на август, след приключване на размножителния период на защитените видове птици и бозайници.

Тази година се отчетоха високи стоежи на водите на река Дунав, което наложи двукратно отваряне на шлюзовете за опресняване на водите в езерото. Това доведе до заливане на изкопания през миналата година канал, свързващ езерото Сребърна с река Дунав.

Към настоящия момент се налага отводняване на северната част на канала, за да могат да започнат строителните дейности по изграждане на преливника и утаителна шахта. Изпълнителят на проекта е извършил тампониране на стеснен участък в северната част на канала, за да не се допусне изтичане на води от езерото към реката, обясниха от РИОСВ - Русе. От там добавиха, че ежедневно се извършват геодезически измервания с цел контрол на изпълняваните дейности за съответствие с проектните параметри.

До края на годината по проекта на инспекцията "Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР "Сребърна" предстои изземването на тиня от участък от 50 дка, от дъното на централно водно огледало. По време и след приключване на тази дейност ще се извърши комплексен мониторинг, с който ще се оцени непосредственото въздействие на реализираните операции, добавиха от екоинспекцията в града.

Обектът "Западен канал с преливник" е проектиран в западната част на резервата, следвайки в по-голямата си част контура на прилежащия бряг на езерото Сребърна. Каналът представлява продълбочаване на земната повърхност по предварително обследван профил. Предвижда се изграждане на преливник и три насочващи диги, предназначени да формират потока на водните маси при високи води на река Дунав. Дължината на съоръжението е 2165 м, като ширината му при р. Дунав е 100 м, а при преливника - 50 м. Дейността е важна, тъй като ще подобри връзка на влажната зона с река Дунав и ще доведе до увеличаване на проточността в езерото, според РИОСВ - Русе.

Езерото Сребърна е един от 100-те национални туристически обекта. Намира се на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка - "Via Pontica", с което се обяснява и голямото разнообрази от птици в резервата. През 1948 г., с цел опазване на птичето богатство, езерото е обявено за птичи резерват, а през 1977 г. за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО, се посочва на сайта на Поддържан резерват (ПР) "Сребърна".

През 1983 г. резерватът получава и най-голямо си признание - включен е в Списъка на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО като естествена функционираща екосистема, осигуряваща важна жизнена среда на застрашения къдроглав пеликан.

През 2017 г. "Сребърна" получи за Биосферен парк на ЮНЕСКО.