Само от началото на юни до сега от Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението /РДПБЗН/ са реагирали на 62 пожара, което е близо с ¼ повече спрямо изминалата година, стана ясно от проведена среща между областният управител Драгомир Драганов и директора на РДПБЗН комисар Светослав Войчев. За същия период през 2023 г. са възникнали 50 пожара. Във връзка с последните възникнали пожари и опасно високите температури през изминалите няколко седмици Драганов апелира за стриктно спазване на всички противопожарни мерки.

Запазва се тенденцията повечето от пожарите да бъдат без загуби, отчетоха на срещата. Високите температури се оказват предпоставка за 27 от възникналите пожари през този месец. Припомняме, че още в средата на март от Областната администрация беше издадена заповед за определяне на пожароопасния сезон и мерките за осигуряване на пожарна безопасност. За пожароопасен в горските територии е определен периодът от 15 март до края на месец октомври. Съгласно заповедта е забранено паленето на открит огън по време на пожароопасния сезон и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.

Изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за целта места /контейнери за смет и сметища/. Също така през този период държавните горски стопанства /ДГС/ и държавните ловни стопанства /ДЛС/, дирекциите на природните паркове /ДПП/ и Общинските горски предприятия /ОГП/ е необходимо да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал. В заповедта е указано още, че споменатите институции, както и Общините, собственици на гори, съгласувано с Районните служби за пожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/, е необходимо да обозначат трайно терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност /І-ви Клас/.

Специално внимание в заповедта е обърнато на направата на нови и поддържането на стари просеки и минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др. Належащо е и предприемането на дейности по почистване на сухите треви покрай ж.п. линии и пътища, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от І-ви Клас на пожарна опасност.

Заповедта задължава осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях. Същевременно в повишена готовност са преведени специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари. Сдруженията на ловците, риболовците и туристите се задължават да инструктират членовете си за спазване на правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.

Областният управител Драгомир Драганов призовава русенци в периода между 12.00 и 18.00 часа в дните с екстремно високи температури да се избягват дейности, които биха могли да доведат до възникване на неконтролируеми пожари в населени и извън населени места. Към момента пожарите не са нанесли и сериозни загуби на земеделците. От РДПБЗН съобщават за инцидент по време на жътва единствено в нива от около 5 дка., която е била засята с ечемик.

Ежедневно в постоянна готовност да реагират при възникване на екстремна обстановка са над 40 огнеборци, разпределени в 12 екипа в цялата Русенска област.