В пространството пред Русенска опера ще бъде ситуиран новият фонтан, който няма водно огледало (вана) и затова носи названието сух фонтан. Оформянето му ще даде възможност на гражданите директно да преминават към сградата на операта, независимо дали съоръжението функционира или не, съобщи Ruse24.bg.

Работниците вече са направили необходимия изкоп, в който ще бъде поставен резервоарът на фонтана. До края на следващата седмица ще бъдат изградени стените и дъното, част от конструкцията на съоръжението.

Това е първият в България сух фонтан, който работи с фотоклетки, улавящи движението около него, силата на вятъра и автоматично се регулира дебита на фонтанната струя.

Проектът "Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих - Централна градска" градина се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България" по схема за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-02/2008 "Подкрепа за подобряване на градската среда" по оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 213 Приоритетна ос 1 - Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4 - Подобряване на физическата среда и превенция на риска. Общата стойна на проекта е 10 147 032, 30 лв., от които безвъзмездна финансова помощ от ОП "Регионално развитие" в размер на 9 293 059,50 лв. или 91,58% и собствен принос на Община Русе - 853 972,80 лв. или 8,42%.