Третата, допълнителна и доброволна, мисия се проведе между 22 и 24 ноември, съобщиха от МВР. В нея участваха 13 експерти от държави - членки на ЕС, сред тях - Германия, Нидерландия, Австрия, Испания и др., четирима експерти от ЕК, както и наблюдатели от Фронтекс, Европол и ФРА /Агенцията на ЕС за основните права/.

Целта й бе да бъде предоставена актуална допълнителна информация относно прилагането на Шенгенското законодателство от България. Областите, обхванати от мисията - управление на външните граници, полицейско сътрудничество и връщане, спазване на основните права и информационни системи, подпомагащи прилагането на Шенгенското законодателство.

Според доклада на експертите, България продължава да прилага изцяло Шенгенското законодателство и да показва висока степен на ангажираност в осигуряването на ефективен отговор на миграционния натиск и свързаните с него предизвикателства.

Повишените усилия както по външните граници на ЕС, така и на българска територия, наред със засиленото сътрудничество с Турция и Сърбия, допринесоха за намаляване на засиления миграционен натиск по маршрута през Западните Балкани с почти 25% през 2023 г. в сравнение със същия период на предходната година. България активно предотвратява вторичните движения със засилени полицейски мерки и обмен на информация - отбелязват участниците в мисията.

В контекста на развиващите се геополитически промени и свързаните заплахи през изминалата година България укрепи управлението на външните граници, като подобри националния си капацитет. Увеличаването на броя на граничните полицаи и на разположените служители от постоянния корпус на Фронтекс, както и на оборудването на българо-турската граница, допринесе за справянето с миграционните предизвикателства и трансграничната престъпност.

В съответствие с приоритетите на ЕС, България засили усилията си в борбата с каналджийството чрез подобряване на правната и оперативна рамка. Инициира създаването на Оперативна работна група към Европол, която започна работа през септември 2023 г. За първи път в България Фронтекс организира мобилни екипи за оперативна подкрепа в борбата с трансграничната престъпност като част от продължаващите съвместни операции. 

България продължава да е надежден партньор за трансгранично сътрудничество и поддържа активно взаимодействие в региона с други държави членки и ключови трети страни, включително Турция, Сърбия и Република Северна Македония.

Предприема всички необходими мерки, за да гарантира навременно и надеждно споделяне на информация, включително чрез въвеждането на нови и прилагането на съществуващи функционалности на Шенгенската информационна система.

Продължава прилагането на мерките в области, където има повишен корупционен риск.

В заключение - екипът счита, че България продължава да отговаря на условията, необходими за прилагането в цялост на всички разпоредби от Шенгенското законодателство.

Докладът ще бъде представен на предстоящото на 5 декември заседание на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи", на което ще участва министър Калин Стоянов, съобщиха още от МВР.